Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 september 1857

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 september 1857

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets Äldstes Sammanträde
å Rådhuset den 17 September 1857.

{Närvarande Ledamöter}
Ordföranden Herr - L. F. Ståhlberg
A. Billjer C. E. Stenman
L. F. Östervall E. Kjellström
L. A. Hård J. Hedlund
C. G. Berglund Svengren
L O Wessing C. Spångberg
W. A. Öhman

Upplästes den af Handlanden A. Billjer författa-
de Besvärsskrift öfver klockareförslagets uppsättande
hvilken lyder som följer

Till Strengnäs Stifts Högvördiga Dom Capitel

Då enligt Kongl Maj:ts Nådiga Reglemente
för Eskilstuna Fristads af den 2:dra Mars 1833, det
tillhör denna Stads Äldste att bevaka Stadens rätt
och bästa, så hafva undertecknade ansett sig be-
fogade att inför Högwördiga Dom Capitlet anmäla
klander emot det af Herr kyrkoherden P. G.
Segerbrand den 23:dje nästlidne Augusti, upp-
satta Förslag till återbesättande af här ledigvarande
Organist och klockarebeställning, hvarwid på försla-
get blifvit uppförde: Organisten och kantorn vid
Skeppsholms Församling i Stockholm, Musik Direk-
tören Gustaf Söderstedt och Skolläraren, klockaren och
Organisten wid Forssmarks Bruk, Musik Direk-
tören Per August Pettersson, samt Skolläraren i klosters
Socken och vice Organisten Carl Gotthard Lundgren,
den sistnämnde, ehuru han både i afseende i betyg
och skicklighet är vida underlägsen flera högt Märi-
terade medsökande, hvilka, märkligt nog,
kunnat på ganska lösa, och såsom
Oss Synes, föga lagliga skäl från Förslaget
uteslutas. Förslagets uppsättare har, med
Åberopande af Kongl Maj:ts nådiga Circulär
bref af den 4:de Februari 1824. synnerligen
fästat afseende wid att de sökande borde
wara utmärkta såsom Skollärare; men
då här är fråga om en Organist- och
klockare Sysla, med hvilken någon
Skollärarebefattning ej är förenad, och,
Sannolikt alldrig kan komma att
förenas, så synes det Oss ligga mer
wigt uppå, att de Sökande äro skickliga
musici, på det att den, som sedermera
erhåller syslan, må i sistnämde wäg
kunna bllifva lärare för den uppväx-
ande ungdomen inom samhället;
i hvilket afseende vi våga Påyrka till-
ämpning af 5. Cap. 8.§. 3. momentet i
Kongl Maj:ts förnyade Nådiga Stadga
för dess Musikaliska Akademi af den 18
November 1856. Behofvet af en skicklig
Musik lärare härstädes - hvilket hittills
endast warit tillfälligtvis uppfyldt -
har åkså blifvit altmer känbart, i samma
mån någon för musikalisk bildning
wisat sig wara i tilltagande inom detta
Samhälle hwarpå de här bildade s.k.
musikaliska Sällskaperna äro bevis.

Då föröfrigt så wäl enligt lag som nutidens
Fordringar, endast werklig förtjenst kan
komma ifråga wid tillsättande af allmän-
na tjenstebefattningar, och då till den här
ifrågavarande befattningen werkligt skick-
liga och meriterade personer hafva an-
mält sig såsom sökande, wore det i hög
grad rättswidrigt och olämpligt, om wårt
samhälle skulle till bemälte sysla nöd-
gas emottaga någon Person, hwars
högst medelmåttiga kunskaper gjorde
honom mindre skicklig till uppfyllan-
det af de pligter honom ålåge.

På grund af hvad wi sålunda anfört,
få wi, jemte det wi bilägga erforderliga
handlingar, wördsamt anhålla, det Högvör-
diga Dom Capitlet måtte förklara det
af Herr kyrkoherden P. G. Segerbrand
den 23:dje nästlidne Augusti, uppsatta
Förslaget till Återbesättande af här ledig
varande Organist och klockarebeställ-
ning Ogiltigt och anbefallde nytt för-
slags uppsättande.

Eskilstuna den 17 September 1857.

Justeradt:
/Joh. Hedlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 17 september 1857,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106764.

Personrelationer