Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 april 1857

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 april 1857

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets
Äldstes Sammanträde å Rådhuset
den 18. April 1857.

{Närvarande Ledamöter}
Ordföranden Herr L F Ståhlberg samt
Herrar
A. Biljer C. Spångberg
W. A. Öhman Joh Svengren
L. O. Wessing E. Kjellström
J. G. Johansson L J. Ström
B. E. Skogsborg C. E. Stenman
C G. Berglund Joh. Hedlund
L. F. Östervall O. F. Svalling
J. W. Widberg

Wid detta Sammanträde beslöts att
en skrift angående rättegången emellan
Vogel och Linder skulle till kongl Maj:t
ingifvas, denna skrift följer här ne-
dan

Stormägtigste Allernådigste Konung!

Eskilstuna Stads Äldste - som blifvit delgifne handlingarne i tvis-
temålet emellan källarmästaren Carl Mauritz Vogel och Conditorn
Julius Linder, rörande den sednares rättighet att innom förra Frista-
dens Område försälja Bränvin - få härmed i underdånighet afgifva
den förklaring i ämnet Oss blifvit affordrad.

Redan År 1832. Stadgades genom ett af Konungens Befallnings-
hafvandes meddelat beslut, att endast ett Bränvins - utskänknings-
ställe finge finnas inom den Stadsdel, som här vanligen benäm-
nes Fristaden och hvarest den talrika klassen Smides-Arbetare hafva sina
hem och sin verksamhet. Ändamålet med detta stadgande var att före-
bygga en altför närhändt och således altför lätt tillgång på sprituosa,
hvarmedelst man Åsyftade att minska utöfvandet af dryckenskapslasten. Detta
välgörande ändamål har likväl förfelats, sedan Conditor Linder inom fristaden
öppnat icke en sådan rörelse som man vanligen förstår med Schveitzeri, utan
en der simplaste krog och vanliga tillhållet för en mängd dagdrifvande
Arbetare, hvilka der tillåtas nära nog alla slags friheter, under det
man på det gamla privilegierade utskänkningsstället vidtagit den Anord-
ning, att arbetare endast få hämta Spiritousa och således äro förhindrade,
att der blifva qvarsittande kroggäster.

Hvad det Juridiska af saken vidkommer, så synes Oss: dels att då källar-
mästaren Vogel, på offentlig Auktion och för den höga summan
af 833. Rd. [riksdaler]
16 sk. [skilling] Banco per år, inropat åt sig rättighet att {ensam}
idka bränvinsutskänk-
ning innom den så kallade fristaden, en rättighet som han förut i många
år ensam och uteslutande innehaft; och dels att då Conditor Linders till-
ståndsbref - hvaraf vi i underdånighet bifoga en afskrift - uttryckligen bestäm-
mer, hvilka slags varor Linder fått tillstånd att försälja, så och då den
sistnämnde velat bigagna sig af den utvidgade rättighet Kongl: kungörelsen
af den 18 Januari 1855. påstås tilldela honom, eller att jemväl utskänka Brän-
vin, borde han kunnat åläggas att förflytta sin försäljningsLokal utom den
så kallade fristadens Område, hvarigenom det nu uppkomna rättsvidriga och
skadliga förhållandet icke kommit att existera.

För öfrigt våga vi i djupaste underdånighet hemställa huru vida Conditor
Linders rättighet att idka Schveitzerirörelse kan och bör anses fortfara att
vara gällande, då Linder hvarken äger Burskap såsom Schveitzare och ej
eller i hans tillståndsbref finns utsatt någon tid, innom hvilken han äger
att sin
rörelse bedrifva.

Med djupaste vördnad trohet och nit framhärda
Stormägtigste Allernådigste Konung
Eders Kongl: Maj:ts

underdånigste och tropligtigste undersåter

/L, F; Ståhlberg,/
/A; Billjer,/
/W; A; Öhman;/
/L; O; Wessing,/
/J: G: Johansson,/
/C; Spångberg,/
/B; E, Skogsborg,/
/C: G: Berglund,/
/L: F, Östervall,/
/Joh, Svengren,/
/E: Kjellström,/
/J; W, Widberg,/
/L: I: Ström,/
/C: E, Stenman,/
/Joh: Hedlund,/
/O: F: Svalling./

Eskilstuna Fristad den 18 April 1857.

{Afskrift}

{Magistraten
uti
Eskilstuna Fristad}

Till delar härmed Sockerbagaren Carl Julius Wilhelm Linder rättighet,
att här i Staden idka och bedrifva Schveitzerirörelse, hvarigenom han får
försälja The, Kaffe, limonad, buljong, likör, choklad, mandelmjölk, pounsch,
toddy, och alla artificiella hälsovatten, mot det, att han icke allenast
till Kongl:
Maj: och Kronan erlägger stadgade utskylder, utan och dessutom till Stads Cassan
betalar den afgift, som, efter borgerskapets hörande, af Magestraten blifvit
bestämd;
Skolande Sockerbagaren Linder vid utöfningen af nämnde rörelse ställa sig
till nogran efterrättelse hvad Lag och Författningar stadgar.

Eskilstuna den 1:sta November 1852.

{På Magistatens vägnar}
/S; A: Hallström/

[sigill]

Lösen 1
Ch sig: 1. 24.
Summa 2- 24 skilling B:co [Banco]
Sockerbagaren Linder

Lika lydande med originalet intygar
/Eric Haglund/
Manufacturist

/J; Strömvall/
Manufacturist

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 april 1857,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106765.

Personrelationer