Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 15 mars 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 15 mars 1861

Anmärkning

Protocoll fördt vid sammanträde
med Borgerskapets Herrar Äldste å
Rådhuset i Eskilstuna den 15 Mars 1861.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr Johan Hedlund
L. F. Östervall Joh. Svengren
P. Wahlström C. A. Lundberg
C. G. Berglund Fr. Bovin d. y.
J; W; Widberg Er. Haglund
W. A. Öhman C. Spångberg
A Billjer

1:o Wid slutlig behandling af Gasfittingsfrågan
att i stället för, vid, sednare sammanträdet be-
stämda nedsättning i nämnde Taxa 15. procent,
skulle i det skriftliga anförandet, hvilket nu
underskrefs, nedsättas till 20. procent, nämnde
anförande skulle i protocollet intagas.

2:o Att arfvode åt Magister Carlsson för Gas-
profningen, skulle uppskjutas till nästa
sammanträde.

Justeradt.
/Joh. Svengren/
/C, Spångberg/

Hör till Protocollet af den 15 Mars 1861.

Till Eskilstuna Stads Wällofl. Magistrat!

Borgerskapets Äldste, som fått i uppdrag att granska det af
härvarande
Gaslysningsbolag aflemnade Förslag till Taxa för
Gasrör-inledningar i enskilda
hus få efter från andra staden inhämtad upplysningar i ämnet
och med
ledning af huru de arbeten, som redan äro af Gaslysningsbolaget
werkställda,
blifvit utförda och Taxerade - härmed afgifa följande
förklaring.

Sedan ofvannämnde Bolag nedlagt betydliga kostnader i och för
sjelfva
gasverket och de rörledningar som underhålla gatulycktorna med
gas, måste
det ligga i Bolagets intresse, att den enskildta
gasförbruckningen, så mycket
möjligt är, utbredas. Det har dock visat sig att förhållandet
hittills ej
blifvit sådant. så t:ex. finnes inom den Folkrika Fristaden med
sina många
werkstäder gas inledd endast på några högst få ställen; och man
synes numera
i allmänhet ej wara angelägen om att komma i tillfälle begagna
sig af det erbjud-
na lysnings sättet. Orsaken härtill är tydligen den, att
berörde Bolag tvertemot
sitt eget intresse, och i strid med 2:dra momentet i 16:de
paragrafen af det med
staden upprättade gaslysnings-kontractet; fordrat en så
orimligt hög
betalning för redan gjorda gasinledningar, att den mer
bemedlade allmänhe-
ten afskräckes och den mindre bemedlade saknar tillgång att
bekosta
dylika inledningar. Följden häraf är den, att den enskildta
gaskonsumtionen
blir obetydlig samt att lysningsinrättningen sålunda ej kommer
att ens bära sig
hvaraf åter det låter tänka sig såsom följd, att om Bolaget
oupphörligt gör
Förlust detsamma ej på längd kommer att underhålla och sköta
sedan sig
bör ifrågavarande lysinrättning, hvars hela ändamål sålunda
förfelas.

Till stöd för hvad wi ofvan anfört, om de werkställda
gasinledningarnes dyr-
het, må anföras följande:

Om man för arbetskostnaden wid nämnde inledningar fråndrager
20, a 25,
procent af hela det belopp desamma kostat enligt räkning, så
återstår
dock för blotta effecterna ett wärde, som med 100, ända till
200, procent
och mera öfverstiger hvad detsamma - efter afdrag af de
betydliga
rabatter som erhållas - kostat Bolaget; hvilket än tydligare
fram-
står om man fäster sig vid effecter hvilkas wärden äro här
allmänt
kända så t. ex. debiteras för en kran-nyckel- som vanligen
köpes för 50.
à 75. Öre - 1. Rdr. [riksdaler] 50. öre för en svarfvad
trädtrissa. s.k.
rosett wärd
20. à 25. Öre - 50. öre, och så vidare

I ofvanstående kalkyl är arbetskostnaden upptagen till 20, à
25, procent
af hela kostnadsbeloppet hvilket kan anses vara högt tilltaget.
Men
att arbetet blifvit för Bolaget ganska dyrt är gifvet enär
enligt
hvad kändt är en mängd antagna tillstor del okunniga arbetare
som werkstälda detsamma, lemnades utan tillsyn och sålunda föga
uträttade. (Bolaget debiterar och orimligt högt för enkelt
arbete så t.ex.
kostar genomborrning af en trävägg ett arbete som är uträttadt

några minuters tid - 50. öre) Men att allmänheten, på samma
gång
den genom oskikliga arbetare och bristande eftersyn fått inled-
ningars till stor del mindre väl gjorda, äfven skall widkän-
nas ökade kostnader för Bolagets uraktlåtenhet härutinnan
synes ej heller vara billigt.

I Gaslysningsbolagets Taxa är wisserligen Stockholms Taxa å
enahanda
effekter följd, men få wi härvid anmärka dels att Stockholms
Gaslysnings-aktie-bolag, enligt hvad man hört uppgifvas
tillgodo-
njuter en betydligare afgift af den person som fått öfvertaga
detta Bolags monopol att försälja dylika effekter; och dels
att arbetet med inledningar i trähus är wida lättare och
billigare än i Stenhus, genom hvars grundmurar rören
måste först inledas och tjocka stenväggar sedermera
för ledningens fortsättning genomborras.

Hvad föröfrigt kan vara anmärkningsvärdt är att de
lemnade Gasmätarne synas vara otillförlitliga, på ena
stället visande ovanligt ringa på andra stället ovanligt stor
Gasåtgång, hvilket bör, så i ena som andra fallet vara i
Bolagets eget intresse att få rättadt. Den för Gasmätarne
upptagna hyran, enligt 17:de paragrafen i Gaslysningkon-
traktet bestämd till 10. procent à mätarens wärde, är äfven
upptagen 100. procent för högt efter hvad dylika mätare
enligt priskurant, kosta i Stockholm.

Efter hvad sålunda blifvit anfördt torde det wara temli-
gen tydligt, att Gaslysningsbolaget beräknar aldeles för hög
förtjenst på Gasinledningarne äfvensom att det är af wigt, ej
allenast för Gasafnämarne och kommunen utan jemväl för
bolaget sjelft att en annan princip härutinnan följes och
det otvifvelaktigt rätta är att förtjensten bör sökas på
gasförbruk-
ningen, ej på inledningarne.

För att emellertid komma till något resultat i afseende å
den förevarande frågan om bestämmelserna i taxan å
Gasinledningar få Borgerskapets Äldste föreslå en nedsätt-
ning i berörde taxa af 20 procent å der upptagna belopp;
Och anse vi att Gaslysningsbolaget, äfven efter en sådan ned-
sättning, bör hafva en rimlig förtjenst på de redan
werkställda och framdeles blifvande inledningarne.

Slutligen får Borgerskapets Äldste framställa det förslag
att Gaslysningsbolaget ville på husegares reqvistion och under
deras
deras betalnings ansvar låta werkställa inledningar, mot viss
årlig hyra, beräknad så, att kostnaden tillicka amorterades och
inledningarne sedermera tillfölle husegarne, hvarigenom för-
brukningen sannolikt skulle betydligt ökas

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 15 mars 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106750.

Personrelationer