Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 december 1849

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 december 1849

Anmärkning

{Den 11:te December 1849.}

Närwarande: Ordföranden och Ledamöterne J. G. Johansson, Manufakturisten
L. F. Ståhlberg, C. G. Söderholm, J. Hedlund, P. A. Thysell och
Manufakturisten Jonas Landin, samt t. f. protokollsföranden.

S.D. I anledning af Herr Ordförandens förliden gårdag hos Magistraten gjorda an-
mälan, att Gelbgjutaren här i Staden J. Lagerqvist i sin wåldsamma sinnesbe-
skaffenhet wore för grannar och allmänna säkerheten ganska wådlig, så att
wakt måst anskaffas på det att Lagerqvist måtte blifwa utur stånd att
widare misshandla hustrun och deras flera barn, hwilka ofta för und-
gående af hans wåldsamheter nattetid fått tillflykt hos grannarne, samt
Magistratens beslut, dels att Lagerqvist borde af läkare besigtigas för
utrönande om han är af sinnessjukdom beswärad, dels att Borgerskapets
Äldste borde öfwerlägga och besluta om ersättning å de personer, som
komme att anlitas om Lagerqvist hålla wakt, - hade sammanträde för
sistnämnde ändamål till i dag blifwit utsatt; Och beslutades härwid, att
erforderlig wakt skulle anskaffas för wård om Lagerqvist och att kostnaden
för sådan waktgöring finge tagas af StadsKassan; hwartjemte Herr Thysell
åtog sig att hos Lazaretts Läkaren Herr Doktor Malm söka få
Lagerqvist intagen å Häradernes Lazarett, emot ersättning i wanlig
ordning, intilldess Magistraten kan komma att i ämnet widare besluta.

(Uppläst, justeradt och godkändt af de närwarande.
I föregående beslut förena sig äfwen undertecknade:
L. W. Lundström. H. Dahlberg. O. F. Swalling. C. Spångberg. C. A. Lundberg.
J. P. Marckman. J. E. Zetterberg. J. E. Ekström. S. M. Bruce. W. A. Öhman.
C. E. Lennmalm.)

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 december 1849,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106719.

Personrelationer