Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 mars 1838

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 mars 1838

Anmärkning

Protocoll, hållet å allmänt Samman-
träde med Stadens Äldste i Eskils-
tuna Fristad den 1 Mars 1838.

S.D.
De Äldste hade, genom Herr Rådmannen
Moback blifvit i dag kallade, för att hö-
ras öfver följande ämne nemligen:

I anledning af Herr Borgmästaren
Hallströms den 12:te februarii detta år
till Högl. kongl. Commerse Collegi-
um ingifne ansökning att få, utan
afgift begagna den så kallade Snic-
kare Ängen, såsom löneinkomt
för den befattning han, såsom Poli-
cemästare här i Staden innehaf-
ver, intill dess samma äng kan
blifva till Byggnads tomter ut-
delad; Så har kongl. Commerce Collegium
i dess Skrifvelse af den 20 februarii 1838
förklaradt, det Eskilstuna Stads Äldste
som vid Herr Presidenten och Commerce-.
Rådet Skogmans, samt Herr Commer-
ce Rådet och Riddaren von Sydows
vistande här i staden vid en all-
män Samman komst med Stadens
Äldste, sistlidne October månad,
af desse Herrars Yttrande fattadt den
mening, att nämde Äng skulle till-
höra Staden så länge och intill dess
samma Äng blefve till Byggnads
plattser begärd och utdelad, hvarföre
Stadens Äldste icke anse sig befogade
att deröfver något yttrande kunna af-
gifva, {förr än} samtelige Stadens
Borgerskaps och Innevånare der-
öfver blifvit hörde.

Eskilstuna Fristad som förr skrifvit
står.

/A. M. Moback/
/G, S, Essén/
/L Widlund./
/P. Törngren,/
/I, E, Zetterberg/
/C. O. Forssbom/
[/A Klein/)
/P. A. Lundberg/
[/M Leidesdorff/]
/G:m Nystrand/
/L, A, Hårdh./
/F, Bovin/
/E. Crankberg/
/P. S. Carlbom/
/Er Nordström/
/P, G, Forssberg/
/C, G Östring/

/A. Ståhlberg/
/C. J. Zetterberg/
/G J. Eilitz/
/S. M Bruce/
/F. Hellstedt./

lika med Originalet Intyga

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 mars 1838,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106704.

Personrelationer