Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 maj 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 maj 1861

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets herrar
Äldstes Sammanträde å Rådhuset i
Eskilstuna den 1. Maij 1861.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr Joh: Hedlund, samt
Herrar A. Lindblad Fr. Bovin d. ä
A. Billjer C. A. Lundberg
L. O. Wessing C. E. Stenman
B. E. Skogsborg L. J. Ström
J. W. Widberg E. Kjellström
L. F. Östervall Joh. Svengren
P. Wahlström

1:o Handlanden P. Blomqvist hade utfärdat
Stämning å Borgerskapets Äldste att infinna sig vid Rådhus
Rätten i Staden måndagen den 6. dennes med påstående,
{"att Staden måtte åläggas antingen stänga enl. gällande
Stängsel-lag, eller och borttaga det å Westermarken uppförda
staket}, efter hvars uppläsande beslöts att ordföranden
skulle antingen genom Herr Stads Cassören Jernbergh eller i
annat fall sjelf i målet Svara.

2:o Genom Ordföranden tillkännagafs att Staden lär kunna
få arrendera den del af Kungsladugården som i enlig-
het med Directeur Forssbergs uppgjorda projeckt är sökt
vinnas för Stadens utvidgande Öster om Ån, och an-
såg de Äldste skäl vara att å wederbörlig Ort söka
erhålla nämnde jord på Arrende under den tid, tills
ansökningen hos Kongl. Maj:t blifver afgjord.

3:o På framställning af Herr Handlanden Svengren
beslöts att vid den blifvande Auction å diverse Werktyg
wid Eskilstuna Kanal som kommer att hållas den 17
Maij, borde Drätselkammaren genom Ombud in-
finna sig och för Stadens räkning inropa en af de
der befintliga mindre lyftkranar så vida ej priset
blifver alltför högt derå.

Justeradt:
/Joh. Svengren/
/E. Kjellström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 maj 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106703.

Personrelationer