Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 26 oktober 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 26 oktober 1889

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens
sammanträde den 26 October 1889.

Närvarande voro
t.f. Ordningsman I.W. Kajerdt och samtlige Styrelseledamöter.

§1.
Municipalstyrelsen beslutade att hemställa till Stäm-
man vid Allmänna Sammanträdet den 28 October 1889,
att Samhället icke för närvarande kan lemna så
stort bidrag till polismans aflöning för Nyfors
Samhälle som erfordras för att aflöna en så
qvalifiserad person som i Konungens Befallnings-
hafvandes skrifvelse omförmäles:

§2.
Beslutades att föreslå Stämman vid allmän-
na sammanträdet, att till bestridande af kost-
naderna för uppledande af tre stycken Watten-
lednings-poster (såsom brandposter) från Staden,
om sådan öfverenskommelse med densamme
kan träffas, och i så fall, likaledes till kostna-
der för två stycken Bradsprutor och uppförande
af ett spruthus, Stämman måtte bevilja, att
hos Kongl. Magestät begäres tillstånd, att för Ny-
fors Samhälle få upptaga ett 20 årigt amorte-
ringslån å belopp högst 6,000 Kronor eller
den mindre summa, som härtill möjligen
kan beräknas tillräcklig.

§3.
Beslutades att föreslå Stämman vid Allmänna
sammanträdet, att till bestridande af följande
kostnader nemligen:

Wägunderhållning Kr. 200-
Utgifter för den blifvande byggnadsnämnden 200.-
Aflöning till räkenskapsbiträde 150.-
Skrifmaterialier och annonser 50-
Ränta och amortering å lånet, om det beviljas 600-
Oförutsedda utgifter {240-}
Summa Kr. 1440.-

Härtill må uttaxeras 12 öre per fyrk
å befindtlige cirka 12000 Fyrkar, hvil-
ken uttaxering då lemnar ofvannämn-
de summa Kr. 1440-.

§4.
Municipalstyrelsen beslöt anmoda
Kommunalnämnden i Fors Socken, att
uppbära de för Nyfors Samhälle, å
allmänna sammanträdet beviljade
fyrktalsmedel.

/I,W, Kajerdt,/
t.f. Ordningsman.

Justeradt
/Sig: Starck./
/G. Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 26 oktober 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106620.

Personrelationer