Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 26 oktober 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 26 oktober 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrel-
sens sammanträde den 26 October 1891.
Närvarande samtlige de ordinarie leda-
möterna:

§1.
Företogs upprättandet af följande för-
slag till nästa års utgifts och inkomststat,
för att föreläggas det allmänna samman-
trädet till besluts fattande, nemligen:

{Utgifter.}
Aflöning till 2:ne Polisuppsyningsmän Kr. 200.-
Hyra för Arrestlokal Kr. 100.-
Amortering å kapitalet för gångbron öfver
jernvägen, jemte ränta Kr. 250.-
Wägunderhållning Kr. 200.-
Skrifmaterialier, annonser och skrifbiträde Kr. 100.-
Till Stadsplans upprättande Kr. 300.-
Oförutsedda utgifter Kr. 200.-
S:ma Kronor 1350,00

{Inkomster} härtill beräknas
att erhållas på följande sätt:
Behållning från innevarande år Kr. 230-
Uttaxering af 7 öre per fyrk å 16,000 fyrkar att
indrifvas på samma sätt som i år. Kr. 1120.-
S:ma Kronor 1350,00

§2.
Ordningsman anmälde och delgaf Municipal-
styrelsen att nytt förordnande för honom in-
till slutet af år 1893 ankommit från Läns-
styrelsen. Eskilstuna som ofvan.

/I, W, Kajerdt,/

Justeradt
/Sig; Starck./
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 26 oktober 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106621.

Personrelationer