Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 18 mars 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 18 mars 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens Samman-
träde den 18 Mars 1890:

Närvarande samtlige styrelseledamöterna.

§1.
Upplästes A.P. Anderssons och C A Thorilds skrifvelse af
den 14 januari angående inlösen af gångbron vid Eskils-
tuna Station, och beslöt Municipalstyrelsen att föredraga
samma skrifvelse vid allmänt sammanträde och dervid
för sin del tillstyrka bifall till densamma.

§2.
Genomgingos förslag till byggnadsordning och brand-
ordning för Nyfors Samhälle och beslöts att desamma
skulle renskrifvas och föreläggas Allmänna Samman-
trädet.

§3.
Beslöts att kalla Nyfors Samhälles röstberättigade
medlemmar till allmänt sammanträde
i sockenstugan Tisdagen den 8 April 1890 kl 3 e.m. för
behandling af följande frågor.

1:mo Beslut angående inköp af gångbron öfver Jern-vägen.
2:dra Granskning af förslagen till Byggnadsordning
och Brandordning för Nyfors Samhälle.
3:dje Wal af Brandbefäl för innevarande år.

Eskilstuna som ofvan
/I,W, Kajerdt,/

Justeradt
/G,Larsson/
/Sig,Starck./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 18 mars 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106599.

Personrelationer