Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 16 april 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 16 april 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens sam-
manträde den 16 April 1894.

Närvarande jemte Ordföranden, G. Larsson, Gust.
Larsson i N:o 22, Thorild och suppleanten Blomqvist; dess-
utom var på anmodan vice Läns- ( §1.) man Pettersohn närvarande.

Emedan den nyantagne polisuppsyningsman
Jacobsson redan vid förra sammanträdet hade
skriftligen begärt sitt entledigande och den andre
Nilsson nu likaledes begärt sitt afsked, så
hade Municipalstyrelsen till denna dag in-
fordrat nya ansökningar som nu föredro-
gos och bland hvilka Slagtaren G. Larsson
och Slagtaren Erik Axel Larsson ansågos lämp-
liga till dessa befattningar, både af Municipal-
styrelsen och vice Länsman Petersohn; här-
efter beslutades att å nyo hos Konungens Befallnings-
hafvande, begära förordnande för två po-
lisuppsyningsmän i Nyfors och dervid före-
slå dessa båda Slagtare, G. Larsson och E A Larsson.

Eskilstuna som ofvan:
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt
/C, A, Thorild/
/C, W, Blomqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 16 april 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106589.

Personrelationer