Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 25 februari 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 25 februari 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra allmänt sammanträde
med Nyfors Samhälles röstberättigade medlemmar
uti Sockenstugan den 25 Februari 1895.

På gjord framställning förklarades Sammanträdet
vara lagligen utlyst.

§ 1.
Upplästes Kongl Maj:ts nådiga bref, angående läka-
rens tjensteårsberäkning och tillsättandet af läkaren.

Wid diskution häröfver yrkades först af Herr G Larsson
att läkarefrågan skulle helt och hållet förfalla,
men återtogs detta yrkande, "på sätt och vis", under
den vidare diskutionen.

Ett yrkande framställdes, att den Kongl skrifvelsen
må remitteras till läkarestyrelsen för tillsättande
af läkare; men besvarades med öfvervägande, Nej.

Ett yrkande framställdes, att läkarefrågan må
bordläggas, hvilket blef med öfvervägande, Ja, be-
svarat och således, utan begärd votering, stämmans
beslut.

§ 2. Att upprätta förslag
för ordnande af afloppsledningen, tillsattes en kommitte
af fem personer, neml. Slagtaren G. Larsson, C W Johansson,
Sergeant Lindholm, C A Thorild och Grundläggare Johansson.
Sammankallande ledamoten blef Herr G. Larsson.

§ 3.
För ordnande af en rörledning från ån, uppdrogs detta
åt samma Kommitté.

Att justera dagens protokoll valdes Herrar G. Larsson
och C Ax Borgström. Eskilstuna som ofvan.

/I, W, Kajerdt,/

Justeradt
/G. Larsson/
/C. Ax. Borgström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 25 februari 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106537.

Personrelationer