Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 25 januari 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 25 januari 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra-
ordinarie Municipalstäm-
ma med Nyfors Samhälles
röstberättigade medlemmar,
uti Sockenstugan, den 25
Januari 1900.

§1.
Till Municipalstämman, hvil-
ken sammankallats på anmodan
af Konungens Befallningshafvande,
för val af behörigt antal ledamö-
ter och suppleanter uti byggands-
nämnden och hälsovårdsnämnden,
hade utfärdad Kungörelse blif-
vit uppläst i Fors Kyrka samt
2:ne gånger införd i Stadens tidnin-
gar, på grund hvaraf stämman
förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Till justeringsmän för protokol-
let utsågos Herrar G. Larsson och
C. A. Johansson.-

§3.
Upplästes följande skrifvelse:

"Till Ordföranden i Municipalstyrel-
sen inom Nyfors Municipalsam-
hälle.
Sedan Konungens Befallningshaf-
vande, i enlighet med Kungl. Maj:ts
Nådiga bref den 28 April och den 15
December 1899, utfärdat nya ord-
ningsföreskrifter för Nyfors Munici-
palsamhälle att gälla från och med
ingången af innevarande år, öf-
verlemnas härmed till Kännedom
och efterrättelse fyra exemplar deraf;
Och får Konungens Befallningshaf-
vande, med underrättelse att Gårds-
egaren C. A. Thorild blifvit af Ko-
nungens Befallningshafvande ut-
sedd till suppleant i hälsovårds-
nämnden för Municipalstyrelsens
Ordförande, anmoda Eder gå i för-
fattning derom att byggnadsnämnd
och hälsovårdsnämnd för samhäl-
let varda behörigen utsedda. Nykö-
ping i landskansliet den 13 Januari
1900.
/F. A. Boström/
/Johan Widén/"

§4.
Efter uppläsandet af nya "Ordnings-
föreskrifternas för Nyfors Municipal-
samhälle §5 och sedan Ordföranden
meddelat, att Municipalstyrelsen
den 23 innevarande Januari för sin
del till ledamot och sammankal-
lande i byggnadsnämnden utsett
trävaruhandlanden Herr C. W. Johans-
son och till suppleant Gårdsegaren
Herr C. A. Thorild, företogs val af de
2:ne ledamöter och 2:ne suppleanter,
hvilka det jemlikt Ordningsföreskrif-
terna tillhör stämman att utse;
och utföll valet sålunda, att till {or-
dinarie ledamöter i bygganadsnämn-
den}, för en tid af 4 år, enhälligt ut-
sågos Herrar {Arkitekten I. W. Kajerdt}
och {Slagtaremästaren G. Larsson} samt
till {suppleanter}, likaledes för 4 år,
Herrar Gårdsegarne C. W. Blomqvist och
G. A. Pettersson.-
[MARG: {Exp: dt}
Intill ut-
gången af
år 1903]

§5.
Sedan Ordföranden uppläst §6 af
Ordningsföreskrifterna för Nyfors Muni-
cipalsamhälle, samt derjemte särskildt
erinrat om att Municipalstyrelsens
Ordförande och Extra Provinsialläka-
ren i Samhället äro sjelfskrifna så-
som ordinarie ledamöter uti hälso-
vårdsnämnden, äfvensom att Gårds-
egaren Herr C. A. Thorild af Konungens
Befallningshafvande förordnats till supp-
leant i samma nämnd för Munici-
palstyrelsens Ordförande, företogs val
af de 3:ne ledamöter och 3 suppleanter
i nämnden, hvilka Stämman eger
utse; och utföll detta val sålunda,
att till {ordinarie ledamöter i häl-
sovårdsnämnden} enhälligt utså-
gos Herrar {Gårdsegaren C. Ax. Borgström,
sammankallande, Gårdsegaren Adolf
Olsson och Bokföraren Joh. Modin}, samt
till {suppleanter} Herrar Gårdsegarne
P. J. Carlsson, C. E. Nilsson och C. Lind
qvist.-
[MARG: Exp: dt]

§6.
Förklarades stämman afslutad.

In fidem [till bestyrkande af riktighet]
/Magnus Brunskog/
Stämmans Ordförande

Justeradt
/G. Larsson/
/C. A. Johansson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 4 Februari 1900 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 25 januari 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106538.

Personrelationer