Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 december 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 december 1901

Anmärkning

Protokoll fördt vid gemen-
samt sammanträde med Municipal-
nämnden och Hälsovårdnämnden
i Nyfors å samhällets sessionsrum
den 9 Dec. 1901.

Närvarande voro herrar ordinarie ledamöter i Muni-
palnämnden samt herrar Doktor v. Post, C. E. Nilsson,
V. Vestergren och Joh. Modin.

§1
Att justera dagens protokoll
utsågos Herrar C. E. Nilsson och K. Andersson.

§2.
På grund af Herr Granbergs
afsägelse från Rörnätsförmans- och Hälsovårdstill-
syningsmansbefattningen hade de båda Nämnderna
sammankommit för att besluta om de nämnda be-
fattningarna återbesättande

Härvid kom den frågan osökt före, huruvida det kunde
anses klokt och för sysslornas riktiga skötande
lämpligt att i fortsättningen hafva dem förenade.
Diskussionen öfver frågan blef mycket liflig och
framhölls, på grund af vunnen erfarenhet, att det
särdeles i hälsovårdhänseende vore alldeles nöd-
vändigt nu dela sysslorna, ehuru det, från eko-
nomisk synpunkt sett, önskvärdt kunde vara att i
fortsättningen hafva dem förenade hos en person.

För Hälsovårdssysslans rätta skötande fordras
ovillkorligen en i hälsovårdsförhållanden kunnig
person och för Rörnätsförmanssysslan erfordras
fackkunskap. Då sysslorna sist tillsattes visade det
ju sig, att bland en hel mängd sökande ej en enda
satt inne med och kunde dokumentera sig för båda
platserna, hvarför ingen af de utifrån sökande kunde
antagas för desamma. I anledning häraf
beslöt sammanträdet ingå till Stämman med begäran,
att densamma måtte besluta om sysslornas skiljan-
de från hvarandra samt att anslag måtte beviljas
till såväl särskild Rörnätsförman som Hälsovårds-
tillsyningsman för samhället.

Nyfors som ofvan.
/August, Nordström/

Justeradt:
/Karl Andersson./
/C, E, Nilsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 december 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106515.

Personrelationer