Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 april 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 april 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid Komu-
nalstämma med Kloster
socken i sockenstugan
den 8 April 1899

§ 1
Att justera detta protokoll valdes Herrar
C Carlson Röksta och A Ahlborg Grönsta

§ 2
Föredrogs Fru Edla Sandbergs hos Konungens
Befallningshafvande gjorda ansökan om
rätt till utskänkning vid sommar-
luststället Djurgården med tillstånd
derijemte att utskänkningen derstädes
måtte få utsträckas för tiden 1 Maj till
30 September innevarande år under
söknedagar till Kl 11 e. m. samt sön
och helgedagar från 1 till 5 samt 6 och 11 e. m.
och förordade stämman bifall till
ansökningen

§ 3
Till ledamöter i taxeringskomiten för detta
år valdes
Herrar J E Olsson Skiftinge
Aug Olsson Qvinnersta
C A Olsson Hugelsta
Johan Engström Tunafors
C Carlsson Röksta

Samt till supleanter att tjenstgöra i
den ordning de här nämnas
Herrar A Ahlborg Grönsta
C F Lindkvist Gunarskär
C H Bergstedt Kungsladugården

§ 4
Kronoafkortningslängden upplästes granskades
och godkändes

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeradt:
/A, Ahlborg./
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 april 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106369.

Personrelationer