Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 april 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 april 1906

Anmärkning

Protokoll, fördt vid extra kom-
munalstämma med Klosters
socken i Sockenstugan den
5 April 1906.

§1.
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes
Ingeniör Hilmer Engström och Herr
H. Vännerdal, Jennydal.

§2.
Upplästes Källarmästare Eugen Barnabé
ansökan om tillstånd till utskänkning vid
sommarluststället Djurgården från och med
den 1 Maj till och med 30 September innevaran-
de år söckendagar från kl. 9 f.m. till 11 e.m.
sön- och helgdagar från kl. 1 till 5 och från kl. 6 till
11 e.m. därstädes få till allmänheten mot be-
talning utskänka vin- malt och spirituösa
drycker i förening med värdshusrörelse.
Ingeniören K. Söderblom, hvilken bevakade Es-
kilstuna stads intressen, påminde om den
skadegörelse som af en del okynnigt folk be-
drifvits vid Djurgården under förra sommaren
å staden tillhöriga byggnader äfvensom den
osnygghet som ofta förekom å verandor och pavil-
jonger. Han ansåg, att nykterhetspartiet ej hade
skäl för att motarbeta den begärda framställ-
ningen, ty erfarenheten från förra sommaren
visade, att sprit från medförda förråd förbruka-
des där fullt ut lika mycket och kanske mer än
när ordnade spriträttigheter förekom, Djur-
gården är upplåten till förlustelseplats för
stadens alla invånare och ej ensamt för ett
visst parti och området är så stort, att det
mycket väl kan räcka till för alla. Han
ansåg det ej vara obilligt att begära det nyk-
terhetsvännerna unnade en ringa del af
Djurgården åt den stora allmänhet som ej
delar deras åsikter och yrkade bifall till
framställningen.

Herr Vännerdahl erinrade om att Kongl.
Maj:ts förra året två gånger fastställt Konungens
Befallningshafvandes beslut att vägra utskänk-
ningsrättigheter på Djurgården och trodde ej
att oordningarne därstädes under förra som-
maren varit så stora och yrkade afslag.
Sedan ytterligare några talare begärt ordet
och yrkat såväl bifall som afslag begärdes vo-
tering och beslöt stämman med 18.355 röster
af 209 röstande, mot 14.378 af 52 röstande att väg-
ra förord åt Herr Barnabés ansökan.

Som ofvan
/A, Ahlborg./

Justeradt:
/Joh, H, Engström/
/Herm. Wännerdahl:/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 8 April 1906 af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 april 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106346.

Personrelationer