Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters socken den
31 Oktober 1874.

{§.1.}
Kommunalstämman godkände det af Kommunal-
Nämnden enligt föregående protokoll uppsatta
utgifts- och inkomstförslaget för Klosters socken
för år 1875 och beslutade, i öfverensstämmelse
dermed, följande uttaxering såsom kommunal-
utskyld för år 1874:

1:o personliga afgifter till fattigvården med
50 öre för mans- och 25 öre för quinnsperson
som erlägger mantalspenningar, jemte sär-
skilda afgifter á 1 Krona för Statdrängar, jord-
torpare och Backstugusittare samt á 2 Kronor
för handtverkare, hvilka ej debiteras efter
fyrkar.

2:o Tillskott efter fyrkar á 45 öre. -

{§.2.}
Kommunalstämman beviljade afskrifning af
det vite å Etthundra kronor, som Byggmästaren
Lars Jonsson i Eskilstuna gjort sig förfallen att
utgifva, för det han ej inom föresatt tid full-
bordat omläggning af taket på socknens skolhus;
dock skedde denna eftergift med det vilkor,
att Byggmästaren Jonsson ersätter alla kostnader
i den med honom derom hafda rättegång. -

{§.3.}
Herr L. P. Åkerman valdes till Klosters sockens
Ombud vid instundande mantalsskrifning och
att tillika dervid lemna intyg å Kommunal-
styrelsens vägnar, angående personer, hvilka
för fattigdom eller sjuklighet böra från man-
talspenningar befrias.

{§.4.}
Stämmans Ordförande tillkännagaf att han
af två personer, som vilja vara okända, emotta-
git Femhundra Kronor såsom gåfva
till socknens Barnhem, under vilkor, att
Kapitalet ständigt hålles utlånadt, och att
räntan deraf användes till uppfostrings-
hjelp åt fattiga barn i Barnhemmet. -

Kommunalstämman förklarade sig
med tacksamhet emottaga gåfvan, för
användning efter föreskrift. -

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.

/Ax, K:son Leijonhufvud;/
/J; E; Olsson/

Uppläst i Klosters kyrka d. 1/11 1874 af
/Gustaf Björkman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106330.

Personrelationer