Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommu-
nalstämma med Klosters soc-
ken den 31 Oktober 1978.

{§1.}
KommunalNämdens förslag till Inkomsts- och
UtgiftsStat för år 1879 föredrogs och godkän-
des, i enlighet hvarmed skulle uttaxeras:

1) enligt Kyrkostämmas beslut 10 öre för hvarje
mantalsskrifven person;

2) personlig afgift 50 öre för man och 25 öre för
qvinna, som erlägga mantalspenningar;

3) Afgift af Statdrängar, jordtorpare och back-
stugusittare 1 Krona, samt af handtverkare, som
ej äro åsatta bevillning, 2 kr;

4)Tillskott till fattigvården och gemensamma
behof, efter fyrk, 40 öre.

{§2.}
Herr L. P. Åkerman utsågs att vid instundande
mantalskrifning, å Kommunalstyrelsens
vägnar, lemna intyg angående sådane per-
soner, hvilka för fattigdom eller sjukdom an-
ses böra från mantalspenningar blifva be-
friade.
/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/J, E, Olsson/

Uppläst från predikstolen den 3 November 1878 af
/Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106331.

Personrelationer