Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1904

Anmärkning

Protkoll hållet vid ordenarie
Kommunalstämma med Kloster
socken i Sockenstugan den 31 mars
1904.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Hilmer
Engström Tunafors och Wilh. Hammarin.

§2.
Upplästes der af revisorerna uppställda
revisionsberättelsen nämligen Kommu-
nalkassan, Mat PolettKassan, Lasarettsfon-
den hundskatteKassan och Barnhems-
Kassan, angående KommunalKassa gjordes
af revisorerna erinran till Kommunal-
nämden att vid uppgörande af förslag
till utgifts och inkomststat de bör
taga i beräkning möjligen vid årets
slut blifvande öfverskott i Kassa, så
att uttaxeringen icke blifver större
än hvad som behöfves, samt då
Kommunen har rätt stora uppbörder
deponerar dessa, samt inneliggande
behållning i Bank och att räntan
derå inflyter i Kassan, stämman beslöt
med anledning af revisorernas anmälan
att till lånet N:o 1. å 6000 Kronor. skulle
anskaffas nytt gravationsbevis, samt
lånet föredrogos inför nämnden om
den godkände säkerheten för lå-
net, vidare beslöt stämman på revi
sorernas anmälan att då Kommunens
kassaskåp ej synes betryggande mot
eldfara, till förvaring af de säker-
hetshandlingar som finnes, kommu-
nalnämnden skulle anskaffa ett
skrin med tvänne lås och deponera
detta i brandfritt Kassahvalf i
Södermanlands Ensk. Bank. i Barnhems
kassan hade fru Olsson. i Eskilstuna ett
lån å 1000 kr. som var uppsagt och
förföll till betalning den 19 sistl. Decem-
ber, men ännu ej inlöst, stämman
beslöt, att om hon efter vidare till
sägelse icke godvilligt betalade
detsamma det på laglig väg skulle
indrifvas, då räkenskaperna rörande
de särskilda Kassorna voro ordent
ligt förda och behörigen verificerade,
samt i öfrigt alla säkerhetshandlingar-
na rörande de särskilda Kassornas,
syntes fullt betryggande, beslöt
stämman på revisorernas tillstyrkan
att bevilja Kassaförvaltaren, samt
Kommunalnämnden full ansvarsfrihet
för det gångna året, äfvenså för Barn-
hemskassans kassaförvaltare och
styrelse.

§3.
Till brandrotmästare i 1:sta roten återvaldes
Befallnningsmannen A. Jonsson. Hvilsta gård
kvarstående var A. W. Jansson. Lilla
Nyby.

§4.
Till brandrotmästare i 2:dra roten valdes
Edvin Olsson . Röksta, kvarstående var
A. Ahlborg. Grönsta.

§5.
Till brandromästare i tredeje roten valdes
Trädgårdsmästaren. C. A. Eriksson. Ärna
Kvarstående var. Edv. Olsson. Glömsta.

§6.
Från Wilh. Hammarin Axel. Ek. F. O. Carlsson
inlemnades förslag till ändring af §§ 5
och 21 i reglemente för Kloster sockens
fattiggård af följande lydelse.

§5.
För att hafva närmare tillsyn vid fattig
gården utser Kommunalstämman två
af inom socknen bosatte män för
ett år i sänder, dock kunna dessa till
syningsmän återväljas, men och ent
ledigas före sagde tids utgång allt
efter som de anses lämpliga för,
denna syssla. Dessa tillsyningsmän
skola ansvara för att de reglementen,
sim finnas för fattiggården efterlefvas.

De skola dessutom framkomma till
Kommunalnämnden med förslag till
sådana ändringar och anordningar, Som
kunna vara af nöden vid en tidsenlig
fattiggård.

§21.
Förslag till ändringar i eller tillägg
till detta reglemente kunna framställas
vid allmän kommunalstämma och först
vid nästa extra eller ordinarie stämma
pröfvas och afgöras.

Stämman beslöt att detta, förslag kunde
öfverlemnas till Kommunalnämnden för att
af densamma behandlas, och skulle kom-
munalnämnden, sedan inkomma med
ärendet till ordinarie Kommunalstäm-
man i Oktober detta år, då ärendet
skulle pröfvas och afgöras.

Som ofvan.
/Aug Olsson./

Justeradt.
/Joh, H, Engström/
/Vilh; Hammarin./

Uppläst i Eskilstuna kyrka Söndagen d. 17 April 1904 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106326.

Personrelationer