Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 juli 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 juli 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters försam-
ling den 31 Juli 1869.

[§.1.]
Sedan å ett möte i orten ifrågasatt blifvit, att
en Folkhögskola borde inrättas för Öster och
Wester Rekarne härader; och Komiterade för frågans
utredning utsedde; samt desse Komiterade till Ord-
föranden i Kommunalstämman inkommit med fram-
ställning i ämnet, utgående derpå, att för bildandet
af en Folkhögskola önskades anslag från socknarne
af deras Bränvinsmedel och Allmänningsmedel;
så ock enär Stämmans ordförande ansett nödigt, att
församlingen finge derom sig yttra; hade denna
Kommunalstämma för sådant ändamål blifvit
utlyst.

Efter det Komiterades framställning blifvit
uppläst och ärendet förekommit till öfverläggning,
blef framställningen afslagen, dels emedan frå-
gan ansågs vara för tidigt väckt, dels ock emedan
församlingen ej ville binda sig vid att lemna
anslag, som kunde komma att drabba andra, än dem,
hvilka nu hade beslutanderätten.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/Ax K:son Leijonhufvud/
/C, Olsson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 juli 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106317.

Personrelationer