Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 maj 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 maj 1905

Anmärkning

Protokoll fördt vid Kommunal-
stämma med Kloster socken i Soc-
kenstugan den 31 maj 1905.


§1.
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes
Ing. E. J: Danielsson, Siegesberg och Handels-
förestånder Axel Ek, Siegesberg.

§2.
Till ledamöter i taxeringsnämnden för
innevarande år valdes Herr J. E. Olsson,
Skiftinge (ledamot af Bevillingsberedningen)
Herman Vännerdahl. Jennydahl, N. O. Vallin, Ene-
borg, E. Björkström, Björkviken och Fjärdings-
man Oskar Andersson samt till supplean-
ter att tjänstgöra i den ordning de här nämnas,
C. G. Sundkvist, Röksta, E. J. Danielsson, Sieges-
berg och Axel Ek, Siegesberg.

§3.
Granskades restlängden öfver vid första upp-
bördsstämman obetalta kommunalutskylder
upptagande ett belopp af Fyratusen niohundra
åttiofyra & 33 öre (4,984,33 kronor) och beslöts att den
skulle till laga indrifning befordras.

§4.
Sedan de af Revisorerna vid mars stämman gjor-
da anmärkningarna öfver kommunens räkenskaper
blifvit rättade och de resterande medlen in-
flutit, beviljades kassaförvaltaren ansvars-
frihet för 1904 års räkenskaper och förvaltning.

§5.
Föreståndaren vid Bahlsta fattiggård L. E.
Persson hade gjort anhållan om förhöjning
af lönen med 200 kronor. I enlighet med kom-
munalnämndens förslag beslöts en förhöjning
af 100 kr. för innevarande år.

§6.
Vid föregående kommunalstämma anhöll
Fjärdingsmannen Oskar Andersson om
löneförhöjning för innevarande år med 100 kr.
Hans begäran afslogs enär lönefrågan ansågs
böra lämpligast afgöras i höst, då tjänstetiden
tilländagår.

§7.
Klosters skolofskoloni hade framställt begäran
om ett anslags af 200 kronor för innevarande år
ur huvudskattekassan och blef deras begäran
af stämman beviljad.

Som ofvan
/A. Ahlborg./

Justeradt
/Eric J. Danielsson/
/Axel, Ek/

Uppläst i kloster kyrka Söndagen den 4 Juni 1905 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 maj 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106318.

Personrelationer