Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 december 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 december 1883

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den 31
December 1883.


§1.
Fyrktals- samt Debiterings- Uppbörds- läng-
derna för innevarande år företeddes, granskades
och godkändes utan anmärkning

§2.
Följande Kommunala befattningar, som vid årets
slut blifva lediga tillsattes sålunda, nemligen

{Snöfogdar.}
1:a Ploglaget: Herr Patron L. P. Åkerman
2:a Ploglaget: 1:a Afd; G. Abrahamsson för Hugelsta N:o 2
2:a Afd; Anders Larsson för Grönsta N:o 2
3:dje Ploglaget: W. Carlsson för Grönsta N:o 1
4:de Ploglaget: J. E. Olsson för Gårdskäl N:o 2
5:te Ploglaget: E. W. Carlsson för Måsta N:o 1
6:te Ploglaget: Erik Ersson för Lönnsta
7:de Ploglaget: Patron L. P: Åkerman för Kungsladugården
8:de Ploglaget: Patron Nils Mrner för Skiftinge
9:de Ploglaget: Jonas Ersson för Sahl
10:de Ploglaget: f. d. Soldat Stolt för Odensberg

§3.
Till ledamöter i direktionen för socknens barnhem
med tjenstgöringskyldighetför 3 år valdes
Carl Carlsson i Röksta och J. E. Olssons hustru
i Gårdskäl

§4.
Till Gode man vid landtmäteriförättningar
valdes Carl Carlsson i Röksta och Gustaf
Olsson i Eckersta

Till Gode män för tillsyn öfver förmynderskap
valdes Herrar L. P. Åkerman och J. E. Olsson i
Gårdskäl
Till ledamöter i Brandstodskomitén återvaldes
J. E. Olsson i Gårdskäl, ordförande
O. Olsson i Skiftinge
L. E. Olsson i Ånsöga och
C. Carlsson i Röksta samt
Suppleanter: P. Olsson i Gärtre och
N. J. Jansson i Ärna

Till Brandrotemästare valdes L. E. Olsson i Åns-
öga, hvilken härför af KommunalKassan åtnjuter
30 Kronor årligen med skyldighet att, hålla sig
erforderligt biträde.

§5
Till ledamöter i Bevillnings Beredningen för näst-
kommande år valdes Herrar L. P. Åkerman och
Carl Olsson i Glömsta med Olof Ersson i Ånsöga
som suppleant.

§6
Till revisorer för gransknning af Kommunal
Nämndens räkenskaper och förvaltning för inne-
varande år valdes Herrar Gustaf Abrahamsson
i Hugelsta och L. F. östervall vid Stensborg
med J. E. Olsson i Gårdskäl som suppleant.

§7.
Till ledamot i den nämnd, som har att upp-
rätta priskurant å de varor, som skola upptagas
i nästkommande års markegångstaxor valdes
Carl Olsson i Glömsta

§8.
Till valmän för landstingsmäns väljande
utsågos Herrar Baron A. Leijonhufvud och
J. Ersson i Sahl.

§9.
Stämman beslöt enhälligt lika som föregå
ende att plogmästare skall ega påbjuda
att der snö saknas å vägarne men finnes
i dikena, väglottsegare skall uppskotta
snö å vägarne till förets upphjelparnde.

§10.
Stämman beslöt lemna ordföranden i uppdrag
att med redaktörerna af Eskilstuna posten och
Eskilstuna tidning träffa aftal om införan-
de i deras respektive tidningar af annonser
om kommunala Sammanträden m. m. till
pris af hälften mot gällande taxa.

§11.
Beslöts antaga ett af Herr Baron A. Leijonhufvud
gjordt anbud att leverera det för Fattighuset
och barnhemmet för år 1884 erforderliga
parti ved mot ett pris af 10 Kronor per
famn.

Samma dag uppläst och godkändt
/L; P; Åkerman/
/Carl Carlsson/
/J; Ericksson/

Uppläst i Klosters Sockenkyrka Sönda-
gen den 6 Januari 1884 af
/Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 december 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106314.

Personrelationer