Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 december 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 december 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den
31 December 1888

§ 1.
Stämman förklarades vara lagligen lyst.

§ 2.
De af Kommunalnämnden upprättade
Fyrktals Debeterings och Uppbördslängder-
na företeddes granskades och godkändes.

§ 3.
Till Revisorer för granskning af de
kommunala räkenskaperna för inne-
varande år valdes Herrar G Berglund
Hugelsta och Aug Olsson Qvinnersta
samt till suppleang J Olsson Hagnesta.

§ 4.
Till elektorer för landstingsmäns
väljande valdes Herrar C. Carlsson Röksta
och Aug Olsson Qvinnersta och till supple-
anger O Andersson Röksta och P Larsson
Årby

§ 5
Till Ledamoter i Kommunalnämnden för
4 år valdes Herrar A Larsson Grönsta, P
Larsson Årby, C. Carlsson Röksta, P J Söderqvist
Sigesberg, och G Berglund Hugelsta samt för
2 år J E Olsson Skiftinge och O Eriksson
Slagsta

§ 6
Till ordförande i kommunalnämnden valdes
för 2 år J E Olsson Skiftinge.

§ 7.
Till suppleanger valdes för 2 år J J Jonsson
i Qvinnersta, E G Engström Gustafslund, C Fröman Helgesta, Aug
Eriksson Svista, Th Södermark Slagsta, N J Jansson Ärna.

§ 8.
Till ledamot i Brandstods komitèn valdes Aug Olsson
Qvinnersta.

§ 9
Till ledamöter i nästkommande års Bevillningsbered-
ning utsågos J E Olsson Skiftinge och Aug Olsson Qvinner-
sta samt till Suppleang C. Carlsson Röksta.

§ 10 Til ledamöter i Barnhems direktion med tjenstgörnings-
tid 1891 års slut valdes A Larsson och Fru Larsson i Grönsta.

§ 11.
Till ledamot i den nämnd som har att upprätta
priskourant å de persedlar som skola upptagas i
nästkommande års markegångstaxa. valdes Herr
Carl Olsson Glömsta.

§ 12.
Till Brandrotemästare valdes Hemmansbrukaren
Ax Andersson i Ärsta som erhåller för be-
fattningen 30 K:r men är skyldig att sjelf hålla
sig biträde.

§ 13.
Till Sockneombud att bevista sammanträdena
under nästkommande år med intressenterna uti
häradsallmänningen utsågs Herr Aug Olsson
i Qvinnersta, hvilken äfven har att lyfta och
utdela medlen som tillfalla hemmanen inom
kommunen.

§ 14.
Till Sockenombud för de väg och tingshusbyggnads-
skyldige innom häradet för nästkommande
år valdes Herr C. Olsson i Glömsta

§ 15
Till Skogsombud att innom denna kommun
medverka med de innom detta län till-
satta skogskommiterade för befrämjande af
skogsvallring valdes Godsegaren Friherre A
Leijonhufvud på Hvilsta

§ 16
Till snöfogdar för nästkommande år valdes
de i tur varande
1:a ploglaget Friherre A Leijonhufvud för Snopptorp
2:a ploglaget första afdelningen G Berglund Hugelsta N:o 1.
andra afdelningen A Larsson Grönsta N:o 1.
3 dje ploglaget O Andersson Röksta N:o 1.
4:de ploglaget C Fröman Esta
5:te ploglaget Sven Larsson Ärna N:o 1.
6:te ploglaget E Andersson i Lund för Gärtre
7:de ploglaget C Bergstedt Kungsladugården
8:de ploglaget Ax Andersson Ärsta N:o 2
9:de ploglaget P Clevander Djursta N:o 1
10:de ploglaget Löjtnant Norèus Odensalagärdet

§ 17
Stämman beslöt att snöfogdarna skola ega
påbjuda att der snö saknas å vägen men
finnes i dikena ploglaget skall oppskotta
snö på vägen till förets upphjelpande

[MARG:§ 18 Till god man för förmynderskap för 4 år
valdes J E Olsson i Skiftinge]

§ 19.
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
C Carlsson Röksta och P Larsson Årby

Som ofvan
/J. E. Olsson./

Justeradt
/P. Larsson/
/Carl Carlsson/

Uppläst från predikstolen i Klosters Kyrka
söndagen den 13 Jan. 1889 af /Victor Wiberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 december 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106315.

Personrelationer