Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 april 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 april 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
stämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 30 April 1892.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2
Till ledamöter i taxeringsnämden för detta år val-
des herrar. J. E. Olsson Skiftinge
Aug. Olsson. Qvinnersta.
Fabrikör Joh. Engström Tunafors.
Carl Carlsson. Röksta.
Anders Eriksson. Qvinnersta.
samt till suppleanter att tjenstgöra i den ord-
ning de här nämnas.
Olof Eriksson. Slagsta.
P. Larsson. Årby
Anders Larsson. Grönsta.

§3.
Mantalslängden för innevarande år företeddes
granskades och godkändes

§4.
Afkortningslängden i kronoutskylderna för år 1891.
upplästes och beslöts att ny undersökning skulle
hållas hos fabriksarbetaren G. A. Andersson Persberg
och Abel Carlsson samt W. S. Carlsson Nytorp.
som upplystes att de egde sådan god arbetsför-
tjenst att någon afskrifning icke behöfde
ifrågakomma i öfrigt godkändes längden.

§5.
Som infordrad förklaring i målet
rörande drängen Wilhelm Anderssons mantals-
skrifningsort för innevarande år, beslöt
stämman att efter det blifvit upplyst att
han sedan 1:sta November förra året varit
bosatt inom Kloster Socken, godkänna
att han här finge mantalskrifvas; och
uppdrogs åt ordföranden att uppsätta förkla-
ringen

§6.
Stämman beslöt att till förvaring af Kom-
munens handlingar ett kassaskåp för
200 Kronor skulle inköpas; och upp-
drogs åt ordföranden samt herr P. J. Söderkvist
Tunafors att göra inköpet

§7.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Anders Eriksson och J. J. Jonsson. Qvinnersta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/J J Jonson/
/Anders Eriksson/

Uppläst från predikstolen Söndagen den 8 Maj 1892
af /J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 april 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106275.

Personrelationer