Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 april 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 april 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämma
med Klosters Socken den 30 April
1869.

{§. 1.}
Föredrogs Kommunal Nämndens protokoll för den
30 sistlidne Mars, hvaraf inhemtades, att Landt-
brukarne Anders Petter Andersson i Helgesta
och Olof Olsson på Skiftinge utlofvat, att, såvida
församlingen ville besluta sig för inrättandet af ett
Barnhem och uppföra ett hus till lokal för det-
samma, de skulle till en underhållsfond åt Barn-
hemmet hvar för sig bidraga, Andersson med
EttTusen Riksdaler på en gång, och Olsson med Sexhundra
Riksdaler, allt Riksmynt, om året i hans och
hans hustrus lifstid och jemväl att ett så stort
kapital skulle afsättas af de sistnämndas egendom,
att, efter begges deras frånfällo, Sexhundra riksdaler
riksmynt skulle fortfarande hvarje år tillkomma
Barnhemmet; och upplästes derefter följande
af Landtbrukarne Andersson och Olsson till
Stämmans Ordförande i förenämnda afseende
lemnade skriftliga försäkringar:

1:o "Till Klosters Sockens Barnhemsfond betallar
undertecknad vid Sex månaders uppsägning en
summa stor. Ett Tusen 1000 Rd Riksmynt med
Sex prosent Renta från den dag då församlingen
gör första betalningen till Barnhems Bygnaden
summan är gifven som gåfva som här med Rever-
seras och försäkras af Heljesta den 26 Aprill
1869.
/A. P. Andersson./

Säger 1000 Rd Rmt
med 6 prosent Renta.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas af
/L. P. Åkerman./
/J. M. Ericsson."/

2:o "{GåfvoBref}!
Såsom bidrag till bildande af en Grundfond för
ett Barnhem i Klosters Socken, skänker jag härmed
en Summa Penningar stor Tiotusen (10000) Riksdaler
Riksmynt, mot följande vilkor:

1:o Som säkerhet för ofvanskrifne såväl kapital som
Ränta á Sex procent, lemnas första inteckning i min
Egendom Skiftinge 3/4 mtl Kronoskatte uti Klosters
Socken, Öster Rekarne Härad och Nyköpings Län.

2:o Ofvannämnde Inteckning får aldrig uppsägas.

3:o Räntan på ofvannämnde kapital beräknas att utgå
från den dag då Församlingens första bidrag till
Barnhemmets byggnad upptages, och får denna ränta
på inga vilkor användas till Byggnadsföretag; utan
är densamma endast afsedd att bidraga till de
i Barnhemmet upptagna barnens uppfostran och
vård.

4:o I den händelse att Kommunen nekar att bekosta,
de för Barnhemmet nödiga byggnader, så förfaller
min ofvannämnda Donation till alla delar.

Eskilstuna, Skiftinge den 29 April 1869.
/O. Olsson./
På en gång närvarande vittnen
/L. P. Åkerman./
/Tuve Olsson./"

Församlingen, häröfver hörd, förklarade sig bered-
villig att inrätta ett Barnhem för att lemna upp-
fostran och vård åt de barn, hvilka församlingen
hade skyldighet att underhålla men ej lämpligare
kunde till enskilda fosterföräldrar utackorderas,
samt beslöt, att för detta ändamål verkställa
nödiga byggnader; i följe hvaraf församlingen
emottog Landtbrukarne Anderssons och Olssons
erbjudna och nyss upplästa Gåfvobref, med
uttryckande af församlingens tacksamhet.

Herr friherre Axel K:son Leijonhufvud på
Hvilsta, samt Landtbrukarne L. P. Åkerman på
Hugelsta, Olof Olsson på Skiftinge, A. P. Andersson
på Helgesta och Carl Olsson å Glömsta utså-
gos att uppgöra och till Kommunalstämman
inkomma med fullständiga förslag till såväl
byggnaden, som inrättningen i öfrigt, med uppgift
på kostnaderne i ena och andra fallet, dervid
ock, hvad barnens vård och underhåll angår,
alternativa förslag skulle uppgöras, det ena
afsedt för att i Barnhemmet skulle intagas barn
af en ålder mellan 2 till 9 år, och det andra
med beräkning att barnen skulle hafva en ålder
af 7 till 15 år.

Till Ordförande i denna Komité valdes Herr
friherre Leijonhufvud och till vice Ordförande
Herr L. P. Åkerman på Hugelsta.

Så snart Komiterades förslag inkommit,
ville församlingen vidare fatta beslut om
verkställigheten.

{§. 2.}
Klosters församlings Mantalslängd för år 1869
justerades och påskrefs med förändringar enligt
särskild förteckning.

{§. 3.}
Sven Larssos hustru i Norrtorp skulle få åtnjuta
half spinnare-lön för det ½ Lispund lin, som hon
spunnit, samt det öfriga innehållas till ersätt-
ning för henne lemnadt fattigunderstöd.

{§. 4.}
Angående Anders Olssons i Rödmossen två barn
beslöt stämman; att Soldaten Ström skulle få
emottaga dem till inackordering mot tillsammans
Tio rd 50 öre rmt för månad, med vilkor att
betalningen lemnas efter hvarje månads slut,
då betyg tillika bör företes öfver barnens
ordentliga skolgång.

{§. 5.}
Till att justera detta protokoll utsågos: Herr
Brukspatronen A. V. Noréus och Kyrkovärden
Carl Carlsson i Röksta.
/L; P; Åkerman/

Justeradt den 5 Maij 1869.
/A, V, Noréus,/
/Carl Carlsson/

Uppläst i Eskilstuna, Klosters och Fors för-
samlingars kyrka d. 9 Maj 1869
af
/Joh; Wahlfisk./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 april 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106274.

Personrelationer