Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1884

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den 29 Decem-
ber 1884.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
De af Kommunal Nämnden upprättade fyrk-
tals- samt debiterings- och uppbördsläng-
derna företeddes, granskades och godkändes med
den ändring, att 1 Krona påförd Drängen C. Sö-
derlund vid Snopptorp skall ur debiterings-
längden, såsom orätt påförd, utgå.

§3.
Till elektorer för landstingsmäns väljande
utsågos Herrar Baron A. K:son Leijonhufvud
å Hvilsta och Jonas Ersson i Sahl.

§4.
Till ledamöter i nästkommande års Bevill-
nings Beredning utsågos Herrar J. E. Olsson
i Gårdskäl och Carl Olsson i Glömsta
samt till Suppleant Carl Carlsson i Röksta

§5.
Till revisorer för granskning af innevaran-
de års räkenskaper samt Kommunal-
Nämndens styrelse och förvaltning Herrar
J. E. Olsson i Gårdskäl och I. W. Carlsson
i Grönsta med Herr N. Werner vid Skif-
tinge som suppleant.

§6.
Till Snöfogdar för nästkommande år
utsågos:
1:a Ploglaget: Herr Patron L. P. Åkerman
2:a Ploglaget: 1:a Afdeln. Herr G. Abrahamsson för Hugelsta 3
2:a afdeln; Herr O. W. Carlsson för Grönsta N:o 3
3:dje Ploglaget: Herr I. W. Carlsson för Hagnesta N:o 2.
4:de Ploglaget: Herr P. Larsson för Årby
5:te Ploglaget: Herr Carl Andersson för Måsta N:o 2
6:te Ploglaget: Herr G. Olsson i Eckersta
7:de Ploglaget: Herr Patron L. P. Åkerman för Kungsladug
8:de Ploglaget: Herr Nils Werner för Duftorp
9:de Ploglaget: Herr J. Carlsson för Djursta N:o 1.
10:de Ploglaget: Herr Åkerlind vid Eriksberg.

§7.
Till ledamot i den nämnd, som har att upprätta
priskurant å de varor och persedlar, som skola
upptagas i nästkommande års markegångstaxa
utsågs Herr Carl Olsson i Glömsta

§8.
Till Brandrotemästare utsågs Herr L. E. Olsson
i Ånsöga emot samma arvode som under
föregående år, nemligen 30 år.

§9.
Till ledamöter i Brandstodskomitén valdes:
Herrar: J E. Olsson i Gårdskäl, ordförande
O. Olsson i Skiftinge
L. E. Olsson i Ånsöga och
C. Carlsson i Röksta samt till Suppleanter
P, Olsson i Gärtre och
N. J. Jansson i Ärna
i afseende å ersättning till ledamöterna i komitén
beslöts lemna komitén i uppdrag att upprätta
och till Kommunalstämman inkomma med
förslag till taxa för ersättning för de
förrättningar, som erfordra komiténs hand-
läggning.

§10.
Till ledamöter i Kommunal Nämnden med tjenst
göringsskyldighet till 1888 års utgång valdes:
Herrar Alfred Larsson i Slagsta
Werkmästaren C. D. Hellström vid Bryggartorp
J. E. Olsson i Gårdskäl
N. Werner på Skiftinge och
G. Abrahamsson på Hugelsta samt
suppleanter; O. Eriksson i Slagsta
O. Andersson i Röksta
Anders Larsson i Grönsta
Jägmäst G. A. Noreus vid Bryggartorp.
och Fabriksarb. J. Andersson Söderquist vid
Siegesberg.

§11.
Till Gode män för tillsyn öfver förmynder-
skap för en tid af 4 år från och med
den 1 nästkommande Januari valdes Herrar
J. E. Olsson i Gårdskäl och I. W. Carlsson i
Grönsta.

Samma dag uppläst och godkändt.
/L; P; Åkerman/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/J, E, Olsson,/

Uppläst i Klosters kyrka den 11 Januari 1885 intygar
/E. G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106244.

Personrelationer