Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1875

Anmärkning

Protokoll,fördt i Kommunal-
stämma med Kloster socken ,
i sockenstugan den 29 December
1875.

{§.1.}
Stämman erkändes vara lagligen pålyst.

{§.2.}
Följande tjenstemän i Kommunen tillsattes att tjenstgöra
år 1876.

1:o Sexmän: för Kungsladugårdens Rote: Kungsladugårdens arrendator
för Hugelsta rote: Erik Larsson i Svista N:o 1.
för Hagnesta rote: Olof Eriksson i Ånsöga
för Ärsta rote: Brukaren Lars Larsson i Ärsta för N:o 1 och 2.
för Ärna rote: Nils Jacob Jansson i Ärna N:o 2.

2:o Plogmästare: 1:sta ploglaget: Ulrik Carlsson i upsalahalsen
2:dra ploglaget, 1:sta afdelninge: Lars Ersson i Eneby N:o 2.
2:dra afdelningen: Arrend. Fredriksson i Svista N:o 3.
3:dje ploglaget: Otto Andersson för Qvinnersta N:o 2.
4:de ploglaget: Olof Olsson för Gårdskäl N:o 1.
5:te ploglaget: Erik Wilhelm Carlsson i Måsta N:o 1.
6:te ploglaget: Per Olsson i Gärdtre N:o 1.
7:de ploglaget: Kungsladugårdsarrendatorn
8:de ploglaget: Brukaren Lars Larsson i Ärsta N:o 1.
9:de ploglaget: Jonas Eriksson i Sahl
10:de ploglaget: Trädgårdsarkitekten Kihlström för Rosen-
borg på Odensalagärdet.

Stämman beslutade enhälligt att Plogmästare egde
jemväl påbjuda, att, der snö fattas på vägen men
finnes i dikena, snö skall från dikena påföras
vägen till förets upphjelpande.

3:o {Revisorer å de kommunala räkenskaperna:}
Herr Joh. Erik Olsson i Gårdskäl
Herr L.F.Österwall på Stensborg

Suppleant:herr G.Abrahamsson på Hugelsta.

4:o {Gode män vid landtmäteriförrättningen:}
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Gustaf Olsson i Eckersta.

5:o {Gode män för tillsyn å förmynderskap:}
Herr L.P.Åkerman
Herr Joh. Er.Olsson i Gårdskäl

6:o {Brandstodskomité:}
Ordförande. Herr J.E.Olsson i Gårdskäl
Ledamöter.H:r Lars Erik Olsson i Ånsöga
Nils Jacob Jansson i Ärna
Olof Olsson på Skiftinge

OrdförandeSuppleanter: Carl Carlsson i Röksta
Per Olsson i Gärdtre.

Brandrotemästare: Lars Erik Olsson i Ånsöga, hvilken
för befattningen åtnjuter arfvode af 30 kronor,
då han likväl sjelf aflönar erfoderligt, af
honom tillkalladt,biträde.

7:o {Bevillningsberedningen för år 1876:}
h:r L.P. Åkerman
h:r Carl Olsson i Glömsta

Suppleant: Olof Eriksson i Ånsöga.

8:o {Komiterade för insamlande af primär uppgiften till jordbruksstatistik}
h:r Johan Erik Olsson i Gårdskäl
h:r A.P.Andersson på Helgesta.

{§.3.}
h:r Johan Erik Olsson i Gårdskäl återvaldes till Fjer-
dingsman, mot årlig lön af 100 kronor, att tjenst-
göra minst ett år och derefter intill uppsägning.

{§.4.}
I Direktiomen för Socknens Barnhem voro h:r
A.P.andersson på Helgesta och Fru Anna Olsson
på Skiftinge berättigade att utgå, men återvaldes,
att tjenstgöra till 1878 års utgång.

{§.5.}
Till ledamot i Markegångsnämnden för Klosters
Socken valdes h:r Carl Olsson i Glömsta,och
utsågos derefter Per Olssson i Gärdtre till ledamots-
suppleant.
Nämnden sammanträder å tingshuset här i staden
den 8 Januari 1876, kl.11 f.m.

/L;P;Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Ax;K:son Leijonhufvud./
/A P;Andersson/

Uppläst i Kloster kyrka 16/1 1876
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106243.

Personrelationer