Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 december 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 december 1876

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämma
med Klosters socken, i sockenstugan,
den 27 December 1876.

{§.1.}
Stämman erkändes vara lagligen pålyst.

{§.2.}
Som, i anseende till taxeringslängdernas sena ankomst,
fyrktals- och debiteringslängd för år 1876 för socknen
icke hunnit blifva upprättade till denna dag, beslöts
att stämman, hvad angår granskning af sistnämnda längder,
skulle fortsättas den 20 instundande Januari, kl. 11 f.m.

{§.3.}
Följande ledamöter af KommunalNämnden
voro nu i ordningen att afgå:
Herr Gustaf Olsson i Eckersta
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr Johan Eriksson i Sahl
Herr A. V. Noréus på Tunafors
Herr Carl Carlsson i Röksta.

Wid nu företaget val för utseende af ledamöter
i Kommunalnämnden, med tjenstgöringstid till utgången
af år 1880, blefvo samtelige de af-
gående ledamöterne
återvalde. -

{§.4.}
Till Suppleanter i Kommunal Nämnden, med tjenstgörings-
tid till 1880 års utgång, återvaldes af de nu utgående
Suppleanterne:
Herr Olof Larsson i Slagsta
Herr Olof Andersson i Röksta
Herr Anders Larsson i Grönsta
Herr Jan Jonas Jansson i Quinnersta
och Herr Erik Pettersson i Ärna,
hvarjemte nyvaldes:
Herr G. Abrahamsson på Hugelsta.

{§.5.}
Wid förrättadt val till Direktionen för socknens
Barnhem invaldes:

a.) med tjenstgöringstid till 1878 års utgång, istället
för från orten afflyttade A. P. Andersson å Helgesta och
han hustru:
Fjerdingsmannen Johan Erik Olsson och han hustru
Charlotta Olsson (Denna sistnämnde till 1877 års utgång)

b.) med tjenstgöring till 1879 års utgång:
Herr L. P. Åkerman
Herr Carl Carlssons i Röksta hustru Christina Carlsson.

{§.6.}
Följande tjenstemän tillsattes att inom kommunen tjenst-
göra för år 1877:

1:o {Sexmän}: för Kungsladugårds rote: Kungsladugårdens arrendator
för Hugelsta rote: Herr G. Abrahamsson på Hugelsta N:o 1.
för Hagnesta rote: Herr Olof Eriksson i Ånsöga för N:o 2.
för Ärsta rote: Brukaren Gustaf Carlsson på N:o 1.
för Ärna rote: Gust. Olsson på N:o 1 Eckersta.

2:o Plogmästare: 1:sta ploglaget: Ulrik Carlsson på Upsalahalsen enl. kontrakt
2:dra ploglaget, 1:sta afdeln: Herr G. Abrahamsson för Hugelsta N:o 1.
2:dra afdeln: Anders Larsson i Grönsta N:o 1.
3:dje Ploglaget: Olof Andersson i Röksta N:o 1.
4:de Ploglaget: H:r Joh. Er. Olsson i Gårdskäl N:o 2.
5:te Ploglaget: H:r Gustaf Zachrisson i Måsta N:o 2.
6:te Ploglaget: H:r Erik Ersson i Gärdtre N:o 1.
7:de Ploglaget: Kungsladugårdsarrendatorn
8:de Ploglaget: Brukaren Gustaf Carlsson i Ärsta N:o 1.
9:de Ploglaget: Rättaren Nils Olsson å Djursta N:o 1.
10:de Ploglaget: Skräddaren J. E. Törnquist för Odensalagärdet

Stämman beslutade enhälligt, lika med föregående
år, att Plogmästare egde jemväl påbjuda, att, der
snö fattas på vägen men finnes i dikena derintill, snö
skall på vägen uppskottas till förets upphjelpande.

3:o {Revisorer å de Kommunala räkenskaperna}:
Herr L. F. Österwall på Stensborg
Herr G. Abrahamsson på Hugelsta
Suppleant: Herr A. Norrman på Grönsta

4:o {Gode män vid landtmäteriförrättningar}:
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Gust. Olsson i Eckersta.

5:o {Gode män för tillsyn å förmynderskap}.
Herr L. P. Åkerman
Herr J. E. Olsson i Gårdskäl.

6:o {BrandstodsKomité}:
Ordförande: Herr J. E. Olsson i Gårdskäl
Ledamöter: h:r Lars Erik Olsson i Ånsöga
Nils Jacob Jansson i Ärna
Olof Olsson på Skiftinge
Suppleanter: Carl Carlsson i Röksta
Per Olsson i Gärdtre

Brandrotemästare: Lars Erik Olsson i Ånsöga, hvilken
för befattningen uppbär af socknen 30 kr. med skyl-
dighet att sjelf aflöna det biträde som erfordras.

7:o {Bevillningsberedningen för år 1877}
herr L. P. Åkerman
herr Carl Olsson i Glömsta
Suppleant: h:r Olof Eriksson i Ånsöga.

8:o {Komiterade för insamlande af primär uppgifter tll
jordbruks statistiken}:
h:r Joh. Erik Olsson i Gårdskäl
h:r L. P. Åkerman

{§.7.}
Med anledning af den hos stämman förr behandlade
frågan om afsöndring från socknen af Klosterströms gjuteri-
egendom, - uti hvilken fråga Eskilstuna stadsförsamling
tillsatt en Komité, för undersökning om beloppet af
den lösningssumma, som vore erforderlig att utgifvas,
derest Klosterström komme att till staden förläggas -
var i kungörelse till denna stämma intaget såsom
öfverläggningsämne en anmodan att utse tre ledamöter
från socknen för att i berörda Komité deltaga
och bevaka socknens rätt.

Efter i ämnet förd öfverläggning, förklarade
stämman ej erforderligt att några Komitéledamöter
för denna sak utsåges, och afslog framställningen
derom. -

{§.8.}
Kommunalstämmans i Fors ordförande hade begärt
Klosters sockens kommunalstämmas hörande i anledning
deraf att Fors socken påtänkt att försälja dess fattig-
hus i Eskilstuna stad samt uppföra ett tidsenligt
sådant å lämplig plats inom Kommunen, hvarvid
äfven Klosters sockens rätt berördes, emedan begge
socknarne egde fattighus å samma tomt, och
sålunda lämpligt kunde vara att begge fattighusen
samtidigt försåldes. -

I saken hörd, förklarade stämman den gjorda
framställningen ej för det närvarande föranleda
till något beslut, då fattighuset lämpligen kunde
på samma plats bibehållas intilldess nya skol-
husbyggnader kunde ifrågasättas; då det på
samma gång kunde komma under öfverläggning
tjenligheten af det gamla fattighusets försäljning och
de fattigas inflyttning i äldre skolhuset. -

{§.9.}
Sedan Herr Kronofogden Otto Wenström, uti utfärdad
kungörelse af den 13 i denne månad, kallat veder-
börande tingshusbyggnadsskyldige att sjelfve, eller
genom ombud, sammanträda i tingshuset i Eskils-
tuna Onsdagen den 10 Januari nästkommande år
kl. 10 f.m., för att - efter det den Komité, som varit,
af socknefullmäktige tillsatt att förbereda ärendet om
anskaffandet af lämpligare tings- och sparbanks-
lokaler för Häraderne, nu fullgjort sina åligganden -
besluta:

1:o huruvida ny tingshusbyggnad med sparbankslokal
för Häraderne bör uppföras i enlighet med Komiteraders
ritning och kostnadsförslag, samt, i händelse beslut härom
fattas,

2:o om sättet för försäljning af nuvarande tingshusgård
och för anskaffandet af ny byggnadztomt, jemte
öfriga dermed sammanhängande frågor;

så företogs nu detta ärende, hvarvid Kommunal-
stämman till ombud i berörda hänseende för Klosters
socken valde Herr
Per Olsson i Gärdtre. -

Samma dag uppläst och justeradt.
/L; P; Åkerman/
/Ax; K.son Leijonhufvud./
/Carl Carlsson/

Uppläst från predikstolen den 31 Dec 1876
/Jak. A: Ullgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 december 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106200.

Personrelationer