Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 december 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 december 1882

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den 27 De-
cember 1882.

§1.
Till ledamöter i Kommunal Nämnden med tjenstgörings
skyldighet till 1886 års utgång valdes: med öppen
omröstning: Herrar L.P. Åkerman
Baron A. Leijonhufvud
Carl Olsson i Glömsta
Per Olsson i Gärtre
O. Olsson i Skiftinge och
L.E. Olsson i Ånsöga
samt suppleanter: Olof Eriksson i Slagsta
Olof Andersson i Röksta
Anders Larsson i Grönsta
Jägmäst. Victor Noraeus på Tunafors
Erik Pettersson i Ärna och
Per Larsson i Årby samt
Anders Larsson i Måsta.

§2.
Till Ordförande i KommunalStämman åter-
valdes Herr L.P. Åkerman samt till
Ordförande i Kommunal Nämnden Herr L.P
Åkerman samt till vice ordförande i Kom-
munalstämman och Kommunal Nämnden
Herr Baron A. Leijonhufvud å Hvilsta

§3.
Till ledamöter i Direktionen för socknens
Barnhem valdes med tjenstgöringsskyldighet till
1885 års Slut Herr L.P. Åkerman och fru
Kristina Carlsson i Röksta

§4
Till Gode män vid landtmäteriförrädtningar
återvaldes Carl Carlsson i Röksta och Gustaf Olsson i
Eckersta.
Gode män för tillsyn öfver förmynderskap åter
valdes Herrar L.P. Åkerman och
J E Olsson Gårdskäl

Ledamöter i BrandstodsKomitén
J.E. Olsson i Gårdskäl, ordförande
L.E. Olsson i Ånsöga
N,J, Jansson i Ärna
Olof Olsson i Skiftinge
Suppleanter: Carl Carlsson i Röksta och
P. Olsson i Gärtre
Brandrotemästare L.E. Olsson i Ånsöga mot
aflöning af 30 Kronor per år med skyldighet att
sjelf aflöna erfoderligt biträde

§5
Till ledamöter i Bevillnings Beredningen valdes
Herr L.P Åkerman och
Carl Olsson Glömsta samt suppleant
Olof Eriksson i Ånsöga

§6.
Till Plogmästare för nästkommande
år valdes:
1:a Ploglaget: Herr Patron L.P. Åkerman
2:a Ploglaget: 1:a afdeln. Herr Gustaf Abrahamsson för Hugelsta N:o 1.
2 afdeln. Anders Larsson för Grönsta N:o 1
3:de Ploglaget: O. Eriksson för Ånsöga N:o 2
4:de Ploglaget: O. Olsson för Gårdskäl N:o 1.
5:te Ploglaget: Anders Persson för Ärna N:o 3.
6:te Ploglaget: Erik Ersson för Hättersta
7:de Ploglaget: Herr L.P. Åkerman för Kungsladugården
8:de Ploglaget: Gustaf Carlsson för Ärsta N:o 2
9:de Ploglaget: J Carlsson för Djursta N:o 3
10:de Ploglaget: Jägmäst. V. Noreus för Odensalagärdet

§7.
Till ledamot i den nämnd som har att uppgöra
priskurant för markegångs sättningen valdes
Herr Carl Olsson i Glömsta.

§8.
Till fjerdingsman efter Herr J.E. Olsson i Gårdskäl,
som afsagt sig uppdraget, valdes August Olsson
i Qvinnersta med samma aflöning som hittills
utgått för befattningen

§9
Till revisorer för granskning af Kommunal Nämn-
dens räkenskaper och förvaltning för innevaran
de år valdes Herr L.F. Östervall och Kapten
Indebetou samt till suppleant Herr J.W. Carlsson
å Grönsta.

§10.
Stämman beslöt enhälligt lika med föregående år,
att plogmästare egde jemväl påbjuda, att der
snö fattas på vägen men finnes i diken der-
invid, snö skall uppskattas på vägarne till
förets upphjelpande

§10
Som fyrktals - samt debiterings - och uppbörds-
längderna, till följd deraf att taxeringslängderna
för sent erhållits icke kunnat blifva färdiga
till denna dag beslöts att stämma för dessa
längders granskning skall fortsättas Lördagen
den 13 Januari 1883 Kl. 10 fm.

Samma dag uppläst och godkändt
/L;P; Åkerman/
/Carl Carlsson/
/J,E, Olsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen d.21 Januari 1883 intygar
/Er;Gotth;Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 december 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106201.

Personrelationer