Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juni 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juni 1905

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
stämma med Kloster socken i
Sockenstugan den 26 Juni 1905

§1.
Till justeringsmän för detta protokoll val-
des Herrar Aug. Holmgren, Måsta och C.
Zakrisson, Skensta.

§2.
Genom remiss af den 13 dennes hade
Konungens Befallningshafvande på
grund af skrifvelse från Kungl. Kammar-
kollegium af den 2 i samma månad med
öfverlämnande af handlingarne rörande
Fors och Klosters socknars införlifvande
med Eskilstuna stad infordrat Kommunal-
stämmans yttrande öfver hvad i fråga om
väghållningsbesvärets ordnande vid genom-
förandet af den i ärendet afsedda vägdel-
ningen förekommit vid sammanträde med
de väghållningsskyldige inom Öster Rekarne
väghållningsdistrikt inför Häradsrätten den
18 sistl. Januari, äfvensom öfver hvad Konung-
ens Befallningshafvande i underdånig skrif-
velse den 31 påföljande mars därom anfört.
Af de remitterade handlingarne inhämtades
och skulle i protokollet införas:

att komitterade för beredning af frågan om
Klosters och Fors socknars införlifvande med
Eskilstuna stad den 5 & 6 april 1904 föreslagit
och å kommunalstämma med Klosters socken
den 28 Juni samma år för sin del beslu-
tit att efter socknarnas skiljande från Öster
Rekarne härads väghållningsdistrikt det nya
stadssamhället skall öfvertaga underhållet
af allmänna vägarna inom Klosters soc-
ken samt ersätta sagde väghållningsdi-
strikt kostnaden för ny vägdelning med
belopp som dock icke må öfverstiga 2000 kronor

att väghållningsskyldige inom Öster Rekarne
distrikt inför Häradsrätten den 18 sistl. Januari
yrkat, att i ersättning för ny vägdelning
som genom Klosters sockens eventuela in-
förlifvande med Eskilstuna stad nödvändig-
gjort 4.000 kronor i händelse denna nya väg-
delning skulle kunna försiggå utan att ny gra-
dering och ny mätning företages, men 7.500 kronor
för så vidt vägdelning måste äga rum i före-
ning med gradering och mätning samt att
Konungens Befallningshafvande i underdå-
nig skrifvelse den 31 mars detta år på anför-
da skäl hemställt, att Klosters socken må
afskiljas från Öster Rekarne väghållningsdistrikt
samt förenas med Eskilstuna stad till en kommun,
med skyldighet för det sålunda uppstående nya
stadssamhället att därefter ombesörja underhåll-
let af de allmänna vägarne inom Klosters soc-
kens förutvarande område samt att godtgöra
Öster Rekarne härads väghållningsdistrikt kost-
naderna för de till följd af socknens utgående
ur väghållningsdistriktet erforderliga ny väg-
delning och väguppskattning med högst 4.700 kr.

Efter föredragning af hvad handlingarne i
ärendet innehöllo, beslöt stämman, att till alla
delar biträda Konungens Befallningshaf-
vandes här ofvan angifna i underdånig skrif-
velse den 31 mars 1905 framställda förslag.

Som ofvan
/A, Ahlborg./

Justeradt:
/Carl Zachrisson/
/August Holmgren/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 2 Juli 1905 af
/C. Sundström,/
v. P.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juni 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106189.

Personrelationer