Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juni 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juni 1886

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst Kom-
munalstämma med Kloster Socken i Socken-
stugan den 26 Juni 1886.

§1.
Kommunens röstberättigade medlemmar hade till denna dag
blifvit kallade för att fatta beslut i anledning af Konun-
gens Befallningshafvandes i länet resolution af den 1 sist-
lidne Maj uppå Kommunal Nämndens i Kloster Socken med
Stöd af 30§ i gällande HelsowårdsStadga för riket af den 25
September 1874 hos Konungens Befallningshafvande gjorda hem-
ställan om fastställande af förbud vid vite mot upplag å vissa
platser inom kommunen af latrin och annan illaluktande
orenlighet; och beslöt nu Stämman, som väl insåg det trängande
behofvet af sådana skärpta och allmänna förbudsbestämmel-
ser, som dem nämnden med sin begäran afsett, med vidblifvan
de i hufvudsak af beslutet den 13 sistidne Mars hos Konun
gens Befallningshafvande anhålla om fastställande af föl-
jande bestämmelser:

"Inom Kloster Socken må ej vid eller i närheten af
menniskoboningar och verkstäder, der en talrika befolk-
ning vistas, ej heller invid allmänn trafikled samt brunn
eller källa, der närboende hemta sitt behof af vatten
till dryck eller matlagning, latrin eller annan illaluk-
tande orenlighet uppläggas på sådant Sätt och till den
myckenhet, att stank derifrån sprides eller faror för allmänna
helsotillståndet deraf kunna uppkomma, vid vite
för en hvar som häremot bryter af Tjugo Kronor".

Och beslöt stämman tillika lemna ordföranden i
uppdrag att till Konungens Befallningshafvande öfver-
lemna utdrag af detta protokoll samt då jemväl bi-
foga Konungens Befallningshafvandes ofvanberörda reso-
lution jemte dertill hörande handlingar.

§2.
Herrar N. Werner och C. O. Olsson i Gredby utsågos
att Lördagen den 3 nästkommande Juli kl. 9 fm. samman-
träffa med ordföranden i tingshuset för att justera detta
protokoll.

Som ofvan.
/J, E, Olsson,/

Justerat
/C O Olsson/
/M N Werner/

Uppläst i Klosters Kyrka den 4:de Julii 1886 af
/Axel Waetter/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juni 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106188.

Personrelationer