Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 februari 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 februari 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken
den 26 Februari 1873.

{§.1.}
Sedan inbjudning utgått till aktieteckning i
Oxelösund - Flen - Westmanlands Jernvägsaktiebolag,
som hade till ändamål att anlägga och trafikera
jernväg med 4,83 fots spårvidd från Oxelösund öfver
Flen och till Eskilstuna samt vidare till ändpunk-
ter i Westmanland, dels vid Valskogs station
på Köping - Hultsbanan, och dels, öfver Qvicksund,
vid blifvande station på beslutade banan emellan
Köping och Wästerås; så hade denna stämma
blifvit utlyst på det Klosters Socken, i hvars
omedelbara närhet jernvägen komme att gå, måtte
fatta beslut huruvida denna kommun skulle
vilja teckna aktier i jernvägsbolaget :

Då detta ärende företogs, afgjordes först,
på Ordförandeens framställning, att den uttaxering
inom kommunen, hvilken kunde blifva en följd
af skeende aktieteckning, skulle utgå af all-
männa fyrktal likasom till kommunens öfriga
gemensamma behof.

Wid företagande af hufvudfrågan, hemställ-
des:

1:o {af Herr A. Norrman:} att Kommunen måtte teckna
aktier uti ifrågavarande jernvägsbolag för tjugu-
femtusen riksdaler;
2:o {af Herr Carl Olsson i Glömsta:} att Kommunen måtte
teckna aktier för tiotusen riksdaler;
3:o {af Herr Friherre A.K:son Leijonhufvud:} att Kommunens
teckning måtte blifva för femtontusen riksdaler.

Efter slutad öfverläggning, framställdes propositionen
på de olika yrkandena, dervid ordföranden
fann Herr friherre Leijonhufvuds yrkande med
öfvervägande ja besvaradt; och då denna
uppfattning godkändes, hade alltså Klosters
Kommun derigenom beslutat följande förbindelse:

Klosters Kommun utfäster sig härmed att taga
ett hundrafemtio aktier, hvardera å ett hun-
dra riksdaler riksmynt, till ett belopp motsva-
rande Femtontusen (15000) riksdaler, uti det
af åtskilliga in - och utländska män bildade
jernvägs - aktiebolaget Oxelösund - Flen - Westmanland,
hvars ändamål är att anlägga och trafikera
jernväg med 4,83. fots spårvidd från Oxelösund,
öfver Flen, och till ändpunkter i Westmanland,
dels vid Walskogs station på Köping - Hultsbanan,
och dels, öfver Qvicksund, vid blifvande station
på beslutade banan emellan Köping och Westerås.

Härefter beslutades:
1:o åt Kommunal Nämnden uppdrages att
hos Kungl. Maj:t söka tillstånd till upptagande
af 15000 rd amorteringslån för Kommunens
räkning, till liqviderande och nyss beslutade
aktieteckning, och hvarvid kapital amorteringen
skulle blifva en procent årligen.
2:o Kommunalstämman utser Ledamoten af Riks-
dagens Andra Kammare Herr A.P. Andersson
i Helgesta att vara Klosters Sockens Ombud
vid den till den 11 instundande Mars ut-
lysta konstituerande bolagsstämman med
Oxelösund - Flen - Westmanlands Jernvägs-
aktiebolag; hållande kommunen för
gildt hvad ombudet lagligen gör och låter.

/L;P; Åkerman/
ordförande

Samma dag uppläst och justeradt

/Alfre Norrman/
/Per Olsson/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/A,V, Noréus/
/Lars Olsson/
/Wilh, Edlund/
/Olof Ericsson/

Uppläst i Eskilstuna, Kloster och Fors
Kyrka Sönd. d. 2 Mars 1873 af
/Joh; Wahlfisk/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 26 februari 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106186.

Personrelationer