Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 24 oktober 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 24 oktober 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordina-
rie Kommunalstämma med
Kloster Socken i Sockenstu-
gan den 24 Oktober 1896.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar C.
Carlsson Röksta och Olof Eriksson Slagsta.

§2.
Följande af kommunalnämden upprättade och före-
slagna utgifts och inkomststat för kommunen
för nästkommande år blef af stämman godkänd
och besluten.

{Utgifter}
{Räntor och amoteringar.}
till jernvägslånet 926.00.
till Folkskollärarnes Pensionsinrättn. 1563.08.
E. Eriksson Ånsöga inteckning 500.00. 2989.08.

{Aflöningar}
till fjerdingsman. 150.00.
brandrotmästare. 30.00.
uppbördsman till presterskapet. 75.00.
sekreteraren 200.00.
porto och skrifmaterialer. 25.00.
presterskapets Jura Stolé 75.00.
annonsering 100.00.
löner till tjenstfolket samt kost. 900.00.
legodagsverken. 50.00.
utskylder 270.00.
underhållskostnad å inventarier 200.00.
underhåll af 43 hjon á 37 öre pr. dag. 5805,00.
understödstagare utom fattiggården. 900.00.
hospitalafgift 730.00.
afkortningar. 200.00.
barnhemmet. 400.00.
oförutsedda behof. 92.65. - 10202.65.
S:ma Kronor. 13191.73.

{Inkomster}
af Klosterström 1017.25.
af fattiggården 3200.00.
ränta å jernvägsmedlen 17126,89. beräknadt 4%.685,00.
af bränvinsmedel 450.00.
af 23756 fyrk á 33 öre 7839.48.
S:ma Kronor. 13191.73.

§3.
Till kommunalombud. att bevista mantalsskrif-
ningen valdes Aug. Olsson. Qvinnersta
och O. Eriksson. Slagsta. Samt till Supple-
anter Anders Eriksson. Qvinnersta och P. E.
Pettersson. Ärna.

§4.
Upplästes kommunalnämdens uppgjorda för-
teckning å de personer hvilka på grund
af fattigdom eller sjuklighet böra befrias
från mantalspenningars utgörande för år 1897.
och godkändes densamma, med det tillägg
af stämman att ytterligare befriades arbetaren
C. J. Persson med hustru från Ekbacken
och enkan Sofia Larsdotter från Ärna.

§5.
Styrelsen för länets folkhögskola hade gjort
framställning om att kommunen måtte
bevilja ett årligt anslag att utgå med
1/4 öre p:r fyrk, stämman beslöt att för
nästa år skulle för detta åndamål utbe-
talas efter 1/4 öre pr. fyrk.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Olof. Eriksson/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 22 November 1896 af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 24 oktober 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106167.

Personrelationer