Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 december 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 december 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid Ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den
15 Mars 1892.

§1.
Stämman förklarades på derom framställd fråga
vara lagligen utlyst

§2.
Företeddes följande af revisorerna granskade
under Kommunalnämdens förvaltning ställda
kassors räkenskaper neml.
Kommunalkassan
A. P. Anderssons Mat- PolettKassa
Lazarettsfonden -
Barnhemskassan
Då mot dessa kassors räkenskaper och för-
valtning vid revisionen inga anmärkningar
förekommit, beslöt stämman på särskild
framställning för hvarje kassa bevilja full
ansvarsfrihet för sistlidne år 1891,

§3.
Granskades restlängden å obetalta utskylder till
kommunen för år 1891. års första uppbörd, upp-
tagande ett belopp af 276 Kronor 10 öre bevilja-
des derå afkortning med 5 Kronor 94 öre för Arb.
C. A. Malmsten Ömanstorp och för Arb. F. O. Lif-
vergren Horsbrickan med 2.48 öre, i öfrigt god-
kändes längden och skulle den till laga
indrifning befordras

§4.
Upplästes inkommen skrifvelse med begäran
om annonssering i Eskilstuna Kuriren Stäm-
man beslöt att de kommunala annonserna
skulle få införas i denna tidning, om som-
vilkor beviljades, som kommunen har vid
de 2:ne andra platstidningarna.

§5.
De komiterade, som vid kommunalstäm-
ma den 29 Augusti förra året erhöllo i upp-
drag att inkomma med förslag till fattigvår-
dens ordnande hade nu inkommit med
förberedande utredning i frågan, komite-
rades betänkande hvari de förordade
inköp af en landtegendom, samt de upp-
gjorda förslagen upptagande de ungefär-
liga kostnaderna för inköp och anlägg-
ning af fattiggård med landtbruk, samt
kostnaderna att blott bygga ett hus och
der hålla, utspisning upplästes, efter nå-
gon öfverläggning hvarunder yrkades bifall
till komiterades förordade förslag om in köp
af en landtegendom såsom blifvande det
mest lämpliga, beslöt stämman uppdra-
ga åt komiterade att underhandla om in-
köp af en sådan, samt sedan inkomma
med detaljeradt förslag för frågans afgöran-
de; och skulle de möjliga kostnaderna
för frågans utredning få utgå ur Kommu-
nalkassan,

§6.
På derom framställd begäran, godkände Stäm-
man att Kommunen hade en skuld till
Klosters Gallénska kassa af EttTusenSexhun
dratjugutre (1623) Kronor 11 öre och skulle
protokollsutdrag härom tillställas kassaför-
valtaren


§7.
Förslag väcktes af Herr P. J. Söderkvist
från Siegesberg att Kommunen, måtte inköpa ett
kassaskåp till förvaring af sockens värdehand-
lingar, men som detta icke kunde blif-
va till föremål för behandling vid denna
stämma, beslöts att frågan skulle förekom-
ma vid någon annan stämma.

§8.
At justera dagens protokoll valdes Herrar
Anders Eriksson och J. Jonsson i Qvinnersta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/J. J. Jonson/
/Anders Eriksson/

Uppläst från predikstolen Söndagen den 20 Mars 1892
af /J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 15 december 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106071.

Personrelationer