Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 oktober 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 oktober 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommu-
nalstämma med Kloster
Socken den 13 October 1864.

{§.1.}
Föredrogs och godkändes det af Kommunal-
Nämnden uprättade Utgifts- och Inkomst-
förslaget för år 1865, enligt hvilket såsom
Kommunalutskylder för innevarande år skulle
uttaxeras:

a.) {till fattigvården}:
personlig afgift, á 50 öre för mans och 25 öre för
qvinnsperson, som fyllt 18 år;
å Statdrängar á 1 Rd [Riksdaler]; Handtverkare, Inhysesmän
och Backstugusittare á 2 Rd samt för jordtorpare
á 50 öre;
För 1400 fyrkar af Klosterström á 1. öre.
För 8300 fyrkar af öfriga församlingsboar á 2. öre;
hvilket alltsammans beräknats utgöra 586 Rd.

b.) {till öfriga Kommunalbehof:}
för 9700 fyrkar á 4. öre, beräknadt till 388 Rd. -

{§.2.}
Julkosten till de fattiga bestämdes att utgöras
af Kött, mjöl och sill, sålunda att på hvarje
fattiglott belöper 2 lispund mjöl, 1 1/2 lispund Kött
och 5 skålpund Sill, hvilken kost inköpes på Kommu-
nalkassans bekostnad af Lars Olsson i Ånsöga
och Carl Carlsson i Röcksta, som äfven utdela
kosten.

På hvarje lott skulle ock utdelas 1 Rd
Rmt i penningar. -[Riksmynt]

{§.3}
Hemmansegaren Anders Peter Andersson
i Helgesta valdes att, såsom Ombud för
Kloster Socken, å sammanträde inför
Konungens Befallningshafvande, i Malmkö-
ping den 18 i denne månad, deltaga i öfver-
läggningarne och besluten rörande en ifråga-
satt jernvägsförbindelse emellan Oxelö-
sund och Quicksund. -

{§.4.}
Följande tjenstemän i Kommunen tillsattes,
att tjenstgöra under år 1865:

1:o Sexmän: I Kungsladugårds rote: Arrendatorn af Kungsladug.
I Hugelsta rote: Kyrkovärden E. Larsson i Svista;
I Hagnesta rote: Egaren till Balsta;
I Ärsta Rote: Egaren till Djursta N:o 3
I Ärna Rote: Anders Larsson i Skensta.

2:o Fattigföreståndare: Arrendatorn af Kungsladugården.

3:o Plogmästare.
1:sta Ploglaget. Kungsladugårdens föreståndare.
2:dra Ploglaget. 1:sta Afdelningen: Innehafvaren af Hugelsta N:o 2.
2:dra Afdelningen: Innehafvaren af N:o 2 i Grönsta Herr
S. M. Bruce.
3:dje Ploglaget. 1:sta Afdelningen: Innehafvaren af Balsta.
2:dra Afdelningen: Anders Peter Nilsson i Quinnersta N:o 2.
4:de Ploglaget. Innehafvaren af Årby Herr Patron Noréus.
5:te och 6:te Ploglaget. Per Jonsson i Ärna N:o 2.
7:de Ploglaget. Kungsladugårdens Föreståndare
8:de Ploglaget. Per Erik Zachrisson i Skensta N:o 2.
9:de Ploglaget. Egaren af Djursta N:o 2
10:de Ploglaget. jordegare i Eskilstuna

4:o Revisorer å Socknens Enskildta medel för detta år:
Herr L. P. Åkerman på Hugelsta
Carl Olsson i Glömsta.

5:o Gode män vid Landtmäteriförrättningar.
Anders Erik Olsson i Hagnesta och
Herr L. P. Åkerman på Hugelsta.

6:o Gode män för tillsyn å förmynderskap.
Herr Erik Tirén på Gärdtre
och L. P. Åkerman på Hugelsta.

7:o Besigtningsmän då rofdjur fällas:
f. Nämndemannen Lars Andersson i Grönsta
och Per Erik Lundquist i Svista

8:o Ombud vid Markegångssättning
Anders Peter Andersson i Helgesta,

9:o BrandstodsCommittéen.
Ordförande: Herr Erik Tirén på Gärdtre
Ledamöter: Anders Peter Andersson i Helgesta
Per Erik Lundquist i Svista
Per Olof Larsson i Slagsta.

Ordförande Suppleant: Herr L. P. Åkerman på Hugelsta
Ledamot Suppleant: Erik Eriksson i Ånsöga
Olof Ersson i Ånsöga.

Brandrotemästare: Muraren Anders Hedin i Ärna
(mot betalning) och Sexmännen i
hvar sina rotar.

10:o Ledamot i Bevillnings Beredningen för nästa år:
Hemmansegaren Carl Olsson i Glömsta
Suppleant: Herr J. A. Gyllenspetz på Tunafors.

11:o Ombud för emottagande af virke å allmänningen:
Olof Eriksson i Ånsöga

{§.5.}
Skomakaren C. G. Tjulén i Eskilstuna tillerkändes
15 Rd Rmt i ersättning för det han i 8 dygns tid
haft vård om sinnessvage afskedade Soldaten
Ljung. -

{§.6.}
Possessionaten Erik Tirén på Gärdtre, hvilken
å Kommunalstämman den 12 sistlidne September
i ledigheten efter Herr J. A. Gyllenspetz blifvit
vald till Ordförande i Kommunalstämman
och Kommunal Nämnden, förekom och anmälte
förhinder för utöfvandet af dessa befatt-
ningar hvadan han anhöll att nytt val till Ordförande måtte företagas;
och sedan på proposition, om
Herr Tirén borde befrias, blandade ja och
nej afgifvits, företogs på derom gjord begä-
ran votering; hvarvid för bifall till
Herr Tiréns framställning röstade 540 fyrkar
och för afslag 243 fyrkar. -

{§.7.}
Kommunalstämman beslöt att annons skulle
införas i tidningen om afgifvandet af anbud
på lefverering af circa 16 lispund Rågmjöl i
månaden till socknens fattiga; och skulle
Ordföranden emottaga dessa anbud ock der-
efter dem underställa stämman pröfning. -

/J: A: Gyllenspetz/

Samma dag uppläst och justeradt
/L; P; Åkerman/
/Carl Carlsson/

Uppläst i Kyrkan d. 16 October 1864 af
/C. A. Lönroth./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 13 oktober 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106048.

Personrelationer