Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 december 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 december 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalstämma med Kloster
socken i sockenstugan
den 12 Dec 1896.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
Joh. Engström Tunafors och Anders Eriksson.
Qvinnersta.

§2.
Föredrog ordföranden en från Länsstyrelsen
i Södermanlands län till Ordföranden i
Klosters Kommunalstämma ställd skrifvelse
med bifogad i styrkt afskrift af utdrag af
stadsfullmäktiges i Eskilstuna protokoll för
den 8 sistl. Oktober i fråga angående öfver-
flyttning till Eskilstuna stad af vissa om-
råden tillhörande Kloster Socken med anmo-
dan att föranstalta om hållande af kommu-
nalstämma för utseende af ombud att å Sock-
nens vägnar i ärendet underhandla och
samarbeta med drätselkammaren i Eskilstuna.

Sedan stämman efter uppläsandet häraf
beslutit att ombud skulle utses, - att de blifvan-
de ombuden icke i ärendet skulle ega
beslutanderätt; utan att denna framdeles skulle
afgöras vid Kommunalstämman; och om
för ombuden så kunde erfordras, erforderliga
penningemedel skulle få tagas ur kommu-
nalkassan bestämdes antalet till fem,
och valdes dertill Herrar Carl Carlsson
Röksta. Carl Olsson, Glömsta, Aug. Olsson
Qvinnersta. C. Zakrisson Skensta och W.
Andersson Årsta till sammankallande valdes
Aug Olsson Qvinnersta. samt valdes till
suppleanter Herrar C. Aug. Olsson. Hugelsta
och Edvard. Olsson Glömsta.

§3.
Till tillsyningsmän öfver fiskets bedrifvande
Samt fiskeriförfattningarnes efterlefvande inom
Socknen föreslogs landtbrukaren Adolf Olsson
Eckersta. fjerdingsmannen G. W. Eriksson Stjernholm
och befallningsmannen Niklas Jansson
Hvilsta.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Joh. Engström/
/Anders Eriksson/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 20 December 1896 af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 december 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106033.

Personrelationer