Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 april 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 april 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 9 April 1898.

Närvarande undertecknad ordf. samt Herrar
ledamöter. Joh. Engström, Edv. Olsson. C. Aug. Olsson.
G. W. Eriksson. E. Hagberg. C. F. Zakrisson Wikt Andersson.
Axel Andersson. P. E. Pettersson. A. Ahlborg.

§1.
Föredrogs Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelses
hos Konungens Befallningshafvande
gjorda ansökan om åläggande för Kloster
att ersätta dem utgifvet understöd Tjugu
(20) Kronor, samt allt hvad som vidare
kunde komma att utgifvas för enkan
Emma Desideria Gustafsson boende i
N:o 10 Eskilstuna och hennes 3 minderå
riga barn Hilda Desederia född 22/4 1885.
odöpte Emma Maria född 27/1 1887. och
odöpte Helga Laurentia född d. 30/6 1893. då
det vore ostridligt att hon är egde hem-
ortsrätt och det var styrkt att understö-
det utgått enl 1 § fattigvårdsförordningen,
beslöt nämden att godkänna krafvet.

§2.
Föredrogs Gillberga socken fattigvårdsstyrelses
hos Konungens Befallningshafvande gjorda
ansökan om åläggande för Kloster att
återgälda dem det understöd som nu ut-
gifvets och framdeles komme att utgifvas
för enkan Anna Katrina Nylander från
Albro och hennes 5 minderåriga barn,
anledningen till understödets beviljande
var att mannen Nylander afled den
12 Jan. 1898. och enkan var nu enl.
företedt läkarebetyg på grund af
hafvandeskap (ungefär halfgången) derige-
förklarad oförmögen att genom eget
arbete försörja Sig och barnen, då
det vore Kändt att Nylander uppgjort
tjensteaftalet från hösten 1897 till hösten
1898 med Joh Olsson i Albro, "till
hvilken Nylander kom från A. Ahlborg
i Grönsta", så ansåg nämden husbon-
den skyldig att enl. § 4 fattigvårdsför
ordningen ansvara för familjens under-
håll så länge arbetsaftalet räkte,
och då således detta understöd icke
kunde anses vara utgifvet enl 1 § fattig-
vårdsförordningen bestreds krafvet.

§3.
Till A. F. Olsson född 1824 och hans hustru född
1833 från Rödmossen beviljades ett understöd
af Åtta kronor i mån räknadt från 1 Maj.

§4.
Beslöts att hustrun Anna Bergman Som
nu vore intagen på Fors fattiggård skulle
derifrån afhemtas till Klosters fattiggård.

§5.
Att justera detta protokoll utsågs, C. Aug. Olsson.
Hugelsta och. A. Ahlborg. Grönsta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

§6.
Till besigtningsmän att tillsammans med
vederbörande verkställa besigtning vid sommar-
luststället Djurgården valdes Aug, Olsson.
Qvinnersta och C. Aug, Olsson. Hugelsta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/C, A, Olsson/
/A, Ahlborg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 april 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105977.

Personrelationer