Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 september 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 september 1906

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Kommu-
nalnämndens i Klosters
socken sammanträde i
Fattiggår-
den 8 September 1906.

Närvarande, undertecknad Ordf, samt le-
damöterna H. Vännerdahl, Axel Anders-
son, Arv. Olsson, Hilmer Engström,
C. G. Sundkvist, Aug. Karlsson, Aug.
Pettersson, Alb. Jansson och O. A. Neuman.

§1.
Till justeringsmän för dagens protokoll
valdes Herrar Aug. Pettersson och Herm.
Vännerdahl.

§2.
Meddelades, att Husby Rekarne fattig-
vårdsstyrelse hos Konugens Befallningshaf-
vande anhållit om åläggande för Klosters
socken att ersätta förskotteradt halfårs-
afgift (25 kr) å idiotanstalten i Strängnäs
för Statdr: Joh. Alfred Stenkvists son, Johan
Wiktor. Krafvet bestreds, dels på grund af att
understödet ifråga ej utgått enl. 1§ fattig-
vårdsförordningen och dels emedan faderns
hemortsrätt ej var styrkt.

§3.
Husby Rekarne fattigvårdsstyrelse hade likale-
des sökt för lämnadt understöd (10 kr.) till
hushållerskan Maria Lovisa Nyströms dotter
Agnes Maria, född den 4 mars 1891. Klosters
kommun hade betalt afgiften å Idiotanstalten
i Strängnäs för nämnda barn till den 1 Jan. 1906,
men förklarades hon då obildbar, och hemsändes
till sin moder, hvilken bodt vid Ryningsberg
i Husby Rekarne sedan den 1 Nov. 1902 och
således ägde hemortsrätt där. Krafvet bestreds
på den grund, att dylik afgift ej hänföres till
understöd enl. 1§ fattigvårdsförordningen.

§4.
En räkning från Gust. Rydström å 22 kr.
för kläder till gossen Valdemar Larsson
vid hans konfirmation, godkändes.

§5.
Meddelades att hustrun Brita Svensson från
Stenslund den 1 dennes ytterligare erhål-
lit 10 kr. i understöd emedan mannen
fortfarande var sjuk och oförmögen till
arbete och godkändes utbetalningen.

§6.
Ledamoten Aug. Pettersson meddelade, att
omnämnda familjen Svensson, på grund
af oförmåga att betala hyran, voro uppsagda
till den 1 inst. Oktober och ännu ej er-
hållit bostad. Det beslöts, att kommunen i-
kläder sig 1:sta kvartalets hyra från den 1 Okt,
1906 för familjen Svensson och uppdrogs åt
Herr Pettersson och Vännerdahl att medde-
la dem beslutet, samt på samma gång
undersöka om mannen fortfarande var
sjuk.

§7.
En räkning från Fru Sundberg å 5 kr. förloss-
ningskostnad för ogifta Signe Valèn i Rosen-
häll och 5 kr. för Aug. Herm. Svenssons hustru
i Stenstund godkändes och meddelades, att ut-
sikter ej förelåg att återfå beloppet.

§8.
Föredrogs Konungens Befallningshafvan-
des utslag af den 20 Augusti 1906 hvari Klos-
ters socken blifvit ålaggd att ersätta Kung
Karls socken lämnadt understöd (12 kr.)
till arbetaren Anders Gustaf Jonssons
minderåriga dotter, Hulda Maria. Nämnden beslöt, att
öfver nämnda utslag ej anföra besvär,
men uppdrogs åt Ordf. att göra sig under-
rättad om understöd fortfarande lämnades
flickan och skulle hon i så fall genast häm-
tas till fattiggården.

§9.
Ledamoten Aug. Pettersson anmälde, att
Erik Johan Andersson från Furuhäll 2
i Kloster och med hemortsrätt här, var
sjuk och oförmögen att försörja hustru
och 1 barn och beslöts, att tills vidare lämna
ett understöd af 8 kr. i mån. från den 1 Okto-
ber i år.

§10.
Meddelades att Tillsyningsmännen
vid fattiggården gjort upp med Före-
ståndaren Edling därstädes att stanna kvar under
nästa tjänsteår mot en öfverenskommen
lön af 750 kronor samt fri kost, husrum och
vedbrand för sig och familjen och med skyl-
dighet för hustrun att sköta hushållet och se
till med hjonen.

§11.
änkan Anna Sofia Persson vid fattiggården
företrädde och anhöll att få flytta till Vest-
Tärna i Vestmanland och hushålla för sin
son hvilken hade statdrängsplats därstädes.
Hennes begäran bifölls, men med vilkor,
att hon tager sin två minderåriga barn med
sig, hvilket hon lofvade att göra.

§12.
C. A. Olsson Hugelsta var frånvarande,
men anmälde laga förhinder.

Som ofvan.
/A, Ahlborg,/

Justeradt
/Herm. Wännerdahl./
/Aug Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 september 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105976.

Personrelationer