Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 februari 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 februari 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster socken sam-
manträde i sockenstugan den
8 Februari 1896.

Närvarande undertecknad ordf, samt Herrar le-
damöter Joh Engström, P Larsson. G.W. Eriksson
Aug. Eriksson, And. Eriksson, N. Andersson, Axel
Andersson, P.G. Andersson, P.E. Pettersson, och
i st. för Anders Larsson, suppleanten Carl
Eriksson Svista.

§1.
Sjutton kronor. 35 öre utgörande kostnad för besvärs
afgifvande till kammarrätten öfver Konungens
Befallningshafvandes utslag angående under-
stöd, som af Eskilstuna stad utgifvits till
enk. Hülphers, godkände nämden att denna
kostnad skulle få utgå ur kommunalkassan.

§2.
Ordföranden upplyste att Eskilstuna stad
återtagit Sina anspråk på ersättning af 15 kro-
nor hyresersättning för enk. Hülphers, emedan
distriktledamoten Alb. Lindström, som haft
fordran av enk. Hülphers mottagit dessa,
såsom afbetalning, på skuld till
honom, nu då han fått klart för Sig att
detta stode i strid med gällande fattig-
vårdsförordning återbetalt desamma -

§3.
Hustrun Lovisa Wendelius Söhr från Tunafors, men
med hemortsrätt i Eskilstuna stad, bevilja-
des tillsvidare ett understöd af 8 kronor
i mån räknadt från den 1 Februari.

§4.

Lars Joh Andersson från Rosenberg företrädde
och begärde att få hjelp till kläder
för fosterbarnet Lars Albert Molander
som var födt 1885, nämnden afslog denna
begäran, emedan om hjelp behöfdes,
sökanden finge hänvända Sig till barnets fader
som arbetade på fabrik i Eskilstuna.

§5.
Landtbrukaren Joh Olsson Harby. sökte lån
ur KommunalKassan å 2500 Kronor
mot borgen af. landtbr. J.E. Olsson Skiftinge.
Grosshandl. Carl Olsson Eskilstuna var landtbr.
C.o. Olsson Wiby. Nämnden beviljade detta
mot 5½ procents årlig ränta och Sex
mån. å någondera Sådan skedd uppsägning

§6.
Enkan Fredrika Andersson Haga, som var Säng-
liggande sjuk, begärde att få sitt understöd
ökadt för närvarande till 10 kronor i mån
distriktledamöterna i 1:sta distriktet föreslo-
go att denna begäran måtte bifallas, och
blef nämndens beslut att understödet ökades till
10 kr i mån räknadt från 1 Februari.

§7.
Säkerhetshandlingarna för Slagtaren W. Olssons
i Eskilstuna erhållna lån godkände nämn-
den.

§8.
Enkan Kristina Ersdotter från Ärsta beviljades
i understöd 1 krona 50 öre i mån räknadt att
utgå från 1:sta Mars d. år.

§9.
Aug. Eriksson i Svista begärde att till piga
få taga Ida Christina Larsson tillika med
hennes barn från fattiggården, nämnden
godkände med tacksamhet detta er-
bjudande.

§10
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Anders Eriksson och Axel Andersson.

Som ofvan.

/Aug, Olsson/

Justeradt

/Axel Andersson/
/Anders Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 februari 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105958.

Personrelationer