Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 december 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 december 1906

Anmärkning

Protokoll, fördt vid
Kommunalnämndens
i Klosters socken sam-
manträde i Socken-
stugan den 8 Decemb. 1906.

Närvarande undertecknad Ordf. samt le-
damöterna Aug. Pettersson, Herm. Vänner-
dal, Aug. Karlsson, Arv. Olsson, C. G.
Sundkvist, Axel Andersson och Alb.
Jansson.

§1.
Till justeringsmän valdes Herrar Aug. Karls-
son och Herm. Vännerdahl.

§2.
Företeddes lasarettsräkningar för E. Skans
å 10 kr; Elin Eriksson å 14 kr; och Ivar Lund-
berg å 6 kr, alla från Kloster. Ansvarssedel
hade utfärdats af Hilmer Engström, som
uraktlåtit att anmäla förhållandet för
Nämnden. Beslöts, att godkänna räkningar-
ne och att medlen därtill tages ur lasaretts
fonden.

§3.
Meddelades, att arbetaren Johan Persson,
född 1857, och bosatt vid Askeberg i Kloster
i 7 år, måst intagas å fattiggården emedan
han var sjuk och oförmögen att genom
eget arbete försörja sig och därtill saknade
medel, eller anhöriga som kunde hjälpa honom.
Åtgärden godkändes.

§4.
Nämnden ansåg att nedan nämnda perso-
ner, på grund af fattigdom för inst.
halfår äro i behof af kontant under-
stöd enl. följande:

Ekvik änk. Kristina Andersson 3 kr. i mån
Löfhagen änk. E. M. Lundberg 10 kr. i mån
Lindesnäs änk. Albertina Andersson 10 kr. i mån.
Brunshult & Äs fosterbarn Frida Hellström 8 kr. i mån.
Rödmossen änk. Kristina Olsson 8 kr. i mån.
Rödmossen dott. Kristina Matilda Andersson 6 kr. i mån.
förskott för Kjula kommun

Sofieberg L. G. Erikssons änka 12 kr. i mån.
Emilsro C. E. Söderlunds änka 6 kr. i mån.
Skogsängen änk. Maria Lovisa Andersson 8 kr. i mån.
har förut haft 10 kr. i mån; men på grund af att hon
endast har ett minderårigt barn att försörja ansågs
8 kr. i mån. vara tillräckligt understöd.

Åkerfjällen B. änk. Charlotta Pettersson 15 kronor
i kvartalet i hyreshjälp.
Grindstugan Karl Olof Olsson 5 kr. i mån
Helgesta änk. Lovisa Johansson 5 kr. i mån
Solberga änk. Maria Vilhelm. Olsson 5 kr. i mån
Eskilstuna fosterbarn Beda Matilda Larsson 10 kr. i mån
Olivehäll fosterbarn Maria Eleon. Gustafsson 6 kr. i mån
Nytorp änk. Karin Karlsson 8 kr. i mån
Skogsdal hustru Maria Elfgren 5 kr. i mån
har förut haft 10 kr. i mån. men hennes barn bidrager
till försörjningen, hvarför afdrag beslöts.

Eskilstuna fosterbarn Sofia Lundin 8 kr. i mån.
Nystugan fosterbarn Eva Johansson 10 kr. i mån.
Oxelösund änk. Charlotta Pettersson 8 kr. i mån.
Hammarby fosterbarn Anna Persson 7 kr. i mån.
Uppsalatorp fosterbarn Evald Larsson (idiot) 15 kr. i mån.
Duftorp änk. Anna Charl. Pettersson 5 kr. i mån.
Gredbytorp änk. Anna Sör 8 kr. i mån.
Hagstugan f. statdr: C. J. Andersson 15 kr. i mån.
Slagsta E. V. Soldin 7 kr. i mån.
Lindesnäs änk. Amanda Eriksson 15 kr. i mån.
har 4 barn.

Konstantinopel å Tandla fosterb. Gunnar Larsson 10 kr. i mån.
Berga fosterb. Erik Harry Larsson 12 kr. i mån.
Glömsta fosterb. Karl Gust. Larsson 12 kr. i mån.
Karlslund 2. fosterb. Greta Katarina Skog 10 kr. i mån.
Axäng, Härad fosterb. Elsa Karolina Hult 10 kr. i mån.
Eskilstuna 401. änk. Karolina Blomkvist 8 kr. i mån.
Djursta änk. Ulla Sahl 5 kr. i mån.
Lindesnäs f. eldare G. F. Karlsson 25 kr. i kvar-
talet i hyreshjälp.
Östermalm fosterbarn Kurt Nilsson 12 kr. i mån.
Västeräng f. rätt. Nils Olsson 10 kr. i mån.
Nyfors, Jägersberg, änk. Johanna Sofia Blom 8 kr. i mån.
Lindtorp Per Gust. Svensson 5 kr. i mån.
Eskilstuna 397 hustru Anna Amalia Eriksson 10 kr. i mån.
Sjölunda änk. Matilda Karlsson 8 kr. i mån.
Sofiedal änk. Augusta Lindblom 8 kr. i mån.
Gustafsro änk. Beata Vahlkvist 6 kr. i mån.
Broddetorp fosterbarn Greta Malmsten 25 kronor
i kvartalet hos Fru Schütz.

Torparen C. E. Johansson från Katrineberg
hvilken haft 12 kr. i mån. ansågs nu mer
ej vara i behof af understöd. Erik Johan
Anderssons från Furuhäll 2 understöd 8 kr.
i mån. upphör på grund af att mannen
blifvit död i December. Änkan torde för
närvarande reda sig utan understöd.

§5.
På förslag af Arvid Olsson i Slagsta ut-
anordnades ett par skor till trädgårdsmäs-
taren Anderssons från Vallby i Kloster
barn, Karl som ej kunde bevista skolan
emedan han saknade skodon. Olsson fick
i uppdrag att anskaffa desamma och skall
medlen tagas ur hundskattekassan.

§6.
Ledamoten Arvid Olsson påminde att
änkan Karin Jonsson fr. Glömsta i lik-
het med föregående år måtte erhålla hjälp till
½ f.m. ved till Jul. Nämnden beviljade
henne i st. 10 kr. kontant, som samma
dag utlämnades.

§7.
Fru Matilda Sundberg inlämnade en räkning
å 20 kr. förlossningskostnad hos olika familjer
nämnligen arbet. Vahlbergs hustru vid Skogs-
ängen i Tunafors 5 kr; arbet. Erikssons hustru
vid Karlslund n:o 1. 5 kr; arbet. Vilhelm
Anderssons hustru vid Rosenhäll 5 kr.
och arbet. Ludvig Ådins hustru vid Furuhäll
n:o 2 i Tunafors 5 kr. Nämnden beslöt, att
räkningen skulle betalas, men uppdrogs åt
ledarmoten Aug. Pettersson att om möjligt
hos vederbörande söka återfå beloppen.

§8.
Uppdrogs åt Tillsyningsmännen, att till in-
stundande Jul föranstalta om extra kost
samt en julgran vid fattiggården.

§9.
O. A. Neuman och C. A. Olsson Hugelsta
frånvarande utan anmält förhinder, och
dömdes att hvardera böta 2 kr. till kom-
munens kassa. Neuman har sedan an-
mält att han var bortrest.

[MARG:obs.]

§10.
Företrädes en räkning från Karlssons likkistmagasin å 13.50 kr.
för en kista till f. eldaren Karlssons barn samt en å 3 kr. för
en kista till ogifta Edla Karlssons barn. Båda räkningarne
godkändes till betalning.

Som ofvan
/A, Ahlborg,/

Justeradt:
/Herm Wännerdahl/
/L; A; Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 december 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105957.

Personrelationer