Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 juli 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 juli 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunalnäm-
dens sammanträde i sockenstu-
gan den 28 Juli 1894.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter And. Larsson, O, Eriksson,
J. J. Jonsson, P. G. Andersson, And. Eriksson,
Aug Eriksson, E. G. Engström, P. Larsson, Nils
Jansson och Olof Andersson,

§1.
Wid lägenheten Rosenhäll A. hade till näm-
dens kännedom kommit att icke tillräcklig
afloppsledning för den tunnare orenligheten
fanns från gården, den nuvarande led-
ningen utmynnade straxt utom gården
i ett stenröse beläget på Brukspatron
A. W. Noreus sterbhus mark, då genom
detta förhållande den tunnare orenligheten der
samlades och spred illaluktande omkring
sig, som kunde inverka skadligt för när-
boende och då något utlopp icke fanns
som afförde detsamma, beslöt nämden
att med stöd af 30 § Helsovårdsstadgan
först med råd uppmaningar och varingar med
egaren A. G. Högberg söka att härutinnan
åstadkomma rättelse, att han genast efter
delfåendet häraf måtte upphöra att begag-
na den ledning, som nu finnes, samt
inom åtta dagar derefter hafva vidtagit
åtgärder för bättre ledning från gården,
vid äfventyr om nämden icke härigenom
kan göra sig hörsammad densamma inom
viss tid, vid vite kommer att ålägga
egaren att förbättra det nuvarande för
hållandet.

§2.
Ordföranden upplyste att på fattiggården den
20 Juli måst intagas arbet. Carl Alfred
Eklund Hall med anledning af att han
genom företedt läkarebetyg vore oförmögen
till arbete. Hall hade för år 1893 varit i
denna församling mantalsskrifven, men
af honom sjelf hade den upplysning
lemnats att han af Kjula kommun för
år 1892 erhållit ett understöd af Sextiofem
kronor samt äfven för en del af året 1893
erhållit understöd för en hans minder-
årige son Frans Gustaf, med anledning
deraf ansågs att Hall icke härstädes
kunnat förvärfva sig hemortsrätt utan
beslöts att hos Konungens Befallningshaf-
vande göra ansökan om åläggande för
Kjula socken att ersätta Kloster med
75 öre om dagen från intagningsdagen, samt
allt öfrigt, som kunde ifrågakomma för
ifrågavarande person till dess han af
Kjula kommun härifrån afhemtas.

§3.
Beslöts att kostnaden för Anders Gustaf
Andersson från Kungs Barkarö församling,
men med hemortsrätt i Kloster, skulle
utbetalas och utgjorde understödet som nu
blifvit uppgifvet 7 kronor.

§4.
Enkan Chatarina Falk från Skogvaktartorp
företrädde och begärde understöd efter det
hon företedt ett af provinsialläkaren Doktor
W Mossberg utfärdatdt läkarebetyg att
hon vore af ålder och sjuklighet oförmö-
gen att försörja sig genom arbete
beslöts att lemna henne ett tillfälligt under-
stöd af Fem Kronor, men som hon lem-
nade den upplysningen att hon vore född
1824. och flyttade från denna församling
för 11 år sedan till Hammarby församling
då hon antagligen kom att få sin hemorts-
rätt i denna församling vid tiden då hon
fyllde Sextio år, beslöts att hos Konungens
Befallningshafvande göra ansökan, om
åläggande för Hammarby att ersätta icke
allenast det nu lemnade understödet, utan
jemväl allt hvad, som för ifrågavarande
person vidare kunde komma att
här behöfva utgifvas.

§5.
Beslöts att taga en ogift dräng för nästa
år till fattiggården och att lönen skulle
uppgöras af tillsyningsmännen, tillika skulle
desamma uppgöra lönevilkoren med före-
ståndaren.

§6.
Att justera dagens protokoll utsågs
Herrar Anders Larsson Grönsta och
Olof Andersson Röksta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Larsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 juli 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105856.

Personrelationer