Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 juni 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 juni 1870

Anmärkning

Protokoll,fördt hos Kommunal-
Nämnden i Klosters Socken
den 28 juni 1871.
Närvarande:Herr L.P.Åkerman
Herr Friherre Leijonhufvud
Herr Olof Olsson på Skiftinge
Herr A.F.Kohlström på Gredby
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Gustaf Olsson i Eckersta
Herr A.V.Noreús på Tunafors
Herr G Zimmerman på Hugelsta
Herr Jan Jonas Jansson i Qvinnersta.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och be-
stämdes understödet till dem för ett halft år
från den 1 instundande Juli till årets slut på
följande sätt:

1:o {Inom fattighuset.}
N:o 1.Förestånderskan Stina Hugg erhåller i månaden
1 lispund mjöl och - Rd [riksdaler] 1,50.
2. Blinda Maria Ersdotter,1 1/2 lispund mjöl och - 1.-
3. Johanna Carlsdotter,1 lispund mjöl och - 1.-
4. Lisa Larsdotter,1 1/2 lispund mjöl och - 1.-
5. Anders Nilssons E:a från Balsta,1 1/2 lispund mjöl och - 1.-
6. f.drängen Lars Gustaf Persson,1 lispund mjöl och - 1:-
7. f.drängen Anders Gustaf Malmsten,1 lispund mjöl och - 1.-
8. Anna Sofia Mellin, 1 lispund mjöl och - 1.-
9. Orgeltramparen Ströms Enka,1/2 lispund mjöl och - 1 -
10.Anders Perssons Enka, 1 lispund mjöl och - 1.-
11.Erik Nilssons Enka, 1 lispund mjöl och - 1.-
12.Brita Stina Slag, 1 lispund mjöl och - 1.-
13.Afsked.Soldaten Stens Enka,efter utskrifning
från Lazarettet, 1 lispund mjöl och - 1.-
skolande hvardera dessutom erhålla 1/2 kanna Ärter i
månaden.

2:o {Utom fattighuset}. {I månaden}
N:o 1.Enkan Norgren från Lönsta,1/2 lispund mjöl och - 50 öre
2.Enkan Maria Ersd:r hos Soldat Svedin,1 lispund mjöl och 1.-
3.F.Trumslagaren Revelj,hyreshjelp - 2:-
4.Anna Greta Andersdotter på socknen - 1.-
5.Soldaten Froms.Enka i Ärsta - 1.-
6.Maria Björk vid Tunafors - 1.-
7.Carl Andersson med hustru i Stentorp,1 lispund mjöl.
8.Jonas Jansson med hustru i Hagnesta,1 lispund mjöl.
9.Petter Persson vid Tunafors,1 lispund mjöl och - 50 öre
10.Jonas Nilssons Enka vid Tunafors,1 lispund mjöl och - 1:-
11.Erik Westman, 1/2 lispund mjöl och - 50 öre
12.Enkan Maja Stina Andersdotter på Gredby, 1/2 lispund mjöl och - 50 öre
13.Enkan Malmqvist i Ärna,1 lispund mjöl.
14.Enkan Greta Hugg vid Hugelsta, 1/2 lispund mjöl och - 50 öre
15.Sven Larsson med hustru vid Grönsta, 2 lispund mjöl och
till hyreshjelp - 1:-
16.Lars Nilssons Enka vid Hugelsta, 2 1/2 lispund mjöl och - 1.
17.f.drängen And.Petter Jansson Gärdtre,1/2 lispund mjöl och - 50 öre
(att användas till kläder)
18.Catharina Hedström vid Tunafors - 1:-
19.Lars Erssons Enka i Ärna, 1 lispund mjöl.
19.1/2.Enkan Bergström från Slagsta, 1 lispund mjöl.
20.Jan Jansson i Norrtorp,1 lispund mjöl.
21.Per Persson i Helgesta, 1/2 lispund mjöl.
22.Enkan Stina Ersdotter från Måsta 50 öre
23.Jan Petter Jansson hos Skräddaren Hallberg
erhåller understöd till hyra efter 25 Rd per år;
och som Jansson icke sjelf vill allvarligen bidraga
till sin försörjning,beslöt Nämnden,att ställa
honom under herr Olof Olssons på Skiftinge
husbondevälde,för att i arbete hos honom hållas.

{§.2.}
Understödet af Galleénska medlen till de fattiga
barnen bestämdes för sex månader från den
1 instundande Juli till årets slut;och skulle
dessa barn i månaden erhålla:

N:o 1.Enkan Stenqvists barn,hos henne,- Rd
[MARG:55.]
2.Anders Qvicks Enkas dotter {Mathilda}hos Soldaten
Hasts Enka - 4.-
[MARG:61 19/3.]
3.Den sammas söner {Carl Gustaf} och {Johan
August}hos modren - 4.-
[MARG:58
68.]
4.Statdrängen Olof Anderssons i Grönsta barn.
{Agnes Charlotta}och {Lovisa Mathilda}hos
Lars Bergman i Janslunda,Thorshälla Socken - 6.-
[MARG:58
59.]
5.Gustaf Sjögrens dotter {Anna Charlotta}
hos Axel Wilhelm Olsson i Hellby,Th:la Socken - 4-
[MARG:58]
6.Carl Erik Falks Enkas ett barn hos henne - 3:-
7.Olof Perssons vid Sahl Enkas barn,hos henne,- 3.-
[MARG:59.]
8.Enkan Anna Sofia Jäverts son {Carl Johan}
hos modren - 2:-
[MARG:61.]
9.f.Soldaten Lindbergs Enkas 2 barn,hos henne, - 4.-
[MARG:57.
63.]
10.Anders Fredrikssons från Gärdtre son {Carl Johan}
hos Lars Larsson i Grönsta - 2:-
[MARG:57.]
11.Samme mans dotter{Anna Sofia}hos P.E.
{Lundqvist}i Svista - 2.-
[MARG:59.]
12 Samme mans son {Anders Gustaf}i Barnhemmet - 5.-
[MARG:61.]
13.Samme mans dotter {Wilhelmina}i Barnhemmet - 5.-
[MARG:63.]
14.Samme mans son Erik Wilhelm hos Torparen
And.Eklund i Heby,Kjula S:n, - 4.-
[MARG:65.]
15.Afl.Erik Jönssons i Löfstugan 3:ne barn,hos
modren - 5.-
16.Afl.Snickaren Jonas Perssons från Gårdskäl
son {Anders Gustaf} hos And.Andersson d.y.
i Ärsta - 3.-
[MARG:58.]
17.Densammes son {Johan Henning}i Barnhemmet - 5.-
[MARG:61.]
18.Densammes son {Frans Erik}hos Skräddaren
Hallberg vid Årbylund - 5:-
[MARG:63.]
19.Densammes dotter {Clara Amanda}i Barnhemmet - 5.-
20.Arbetskarlen Jäderlunds Son {Gustaf Edvard}
hos Smeden Björnberg i E:a - 5.-
[MARG:63 7/11.]
21.Densammes son {Erik Victor}i Barnahemmet, 5:-
[MARG:58 14/3.]
22.Peder Perssons vid Tunafors dotter {Augusta}
i Barnhemmet - 5:-
[MARG:62 14/7.]
23.Erik Anderssons i Skensta Enkas 1 barn,hos henne,- 2.-
[MARG:59.]
24.Afl.Torparen Jan Erik Janssons vid Gredby 2:ne barn
{Frans Victor 65.} och {Maria Christina 62.}hos Anders Gustaf
Jansson i Ängstugan,Fors S:n, - 9:-
[MARG:62
65]
25.Samme mans dotter {Sofia}hos Kakelugnsma-
karen Thelin i Eskilstuna - 4.-
[MARG:60.
1859,8/12]
26.Gardisten Bergqvists son {Frans Henrik
Theodor}i Barnhemmet - 5:-
27.Ogifta Maria Olsdotters i Wintertorp
2 barn,hos henne - 3.-
28.Arbetaren Lindbloms vid Gårdskäl son
{Carl}i Barnhemmet - 5.-
29.Afl.Soldaten Falks Enkas 4 barn i Löflund,
hos henne,- 6:-
30.Ogifta Johanna Frids Son {Frans Oskar},hos henne,- 1,50.
[MARG:64.26/9.]

{§ 3.}
Drängen Johan Erik Jonsson från Gårdskäl hade af
Doktor A.Sjöberg ordinerats Badkur vid Bie Kallvat-
tenkur anstalt för Chronisk rheumatism;och som
Jonsson icke kan sig Själf underhålla,beslöts att
han skulle i och för denna badkur,om han erhåller
friplats,erhålla det understöd Som behöfves.-

Ordföranden åtog sig att åt Jonsson söka friplats
vid Bie.

{§.4.}
Nämnden Delgafs Landshöfdinge Embetets i Nyköping
utslag den 22 sistl.April,hvarigenom Arbets-
karlen Gustaf Gustafsson i Fattigvårdshän-
seendes tilldömdts Klosters Socken,Samt socknen
ålagts betala lagsökningskostnaden med 3Rd 75 öre.

Wid detta utslag skulle Nämnden låta bero.

Samma dag uppläst och justeradt:
/L;P;Åkerman/

/Ax;K:son Leijonhufvud:/
/Gustaf Zimmerman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 28 juni 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105857.

Personrelationer