Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 januari 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 januari 1889

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämnden i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 26 Januari 1889.

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar C. Olsson, L Olsson, O Andersson, P Larsson.
A Larsson, P J Söderqvist, O Ericksson och C Carlsson.

§1.
Som låntagarne uti sockens Lazaretts, Mat och
pollett kassor begärt nedsättning på räntan
beslöts att å inteckningen som är belånt i
mat och pollettkassan räntan nedsättes till fem
procent samt för öfvriga lån till fem och en half.

§2.
Till begrafningshjelp åt aflidne understödstagaren Enkan
Ramberg i Löfstugan beviljades, kista och kontant
tio kronor.

§3.
Som vid sammanträdet den 19 December 1888 nämn-
dens ledamöter voro så få tillstädes att bindande
beslut icke kunde fattas, beslöts nu godkänna
de beviljade understöden.

§4.
Som vid flerfaldiga tillfällen nämndens sammanträden
varit af dess ledamöter fåtaligt besökta, beslöts att hädan-
efter sedan detta protokoll blifvit justeradt kommunal-
författningens 47§ skall tillämpas hvilken bestämmer
böter för uteblifvande för såväl ordinarie ledamot
som till tjenstgörning kallad Suppleang; hvidare
beslöts att då ordinarie ledamot har förfall
han då skall kalla Suppleang till tjensgörning
i stället, samt att laglig kallelse är kun-
görelsens införande i Eskilstuna tidningar
2:ne gånger.

§5
Att biträda ordföranden vid uppbördena å
kommunens utskylder utsågs Fjerdingsmannen
P J Söderqvist. och i händelse af förfall P
Larsson Årby.

Som ofvan
/J, E, Olsson/

Den 9 Mars 1889
Uppläst justeradt och godkändt
/C, Olsson/
/P. Larsson/
/Gustaf Berglund/
/O Eriksson/
/Anders Larsson/
/P J Söderkvist/
/Ol. Andersson/
/Carl Carlsson/
/Lars Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 26 januari 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105836.

Personrelationer