Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 2 december 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 2 december 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
nämdens,sammanträde i Sockenstu-
gan den 2 December 1893.

Närvarande undertecknad ordförande,Samt Herrar
ledamöter Anders Larsson, O.Eriksson, P.G.Andersson,
Anders Eriksson, J.J.Jonsson, Aug Eriksson,
E.G.Engström. Nils Jansson. P.Larsson, och Olof
Andersson.

§1.
Kommunalnämden hade genom Skrifvelse från
Länsstyrelsen blifvit förelagd,att före
innevarande års utgång vidtaga de anordning-
ar,som erfordrades för att bringa till
fullständig efterlefnad de i § 1 mom.1 och
§ 9 mom.2.i Kongl. Kungörelsen af den 14.
Juli 1893. meddelade föreskrifter om anstäl-
lande af besigtningsman och anordnande af
sjukstuga med utredning och betjening,
Samt sedan till Länsstyrelsen inkomma med
redogörelse för verkställigheten af hvad sålun-
da blifvit nämden förelagt;Och beslöt
nämden med anledning deraf föreslå att
en ny sjukstuga i öfverenstämmelse med
den af Kongl. Medicinalstyrelsen uti dess
af den 3 Augusti d. år i utfärdade "Anvis-
ningar," är föreskrifven, måtte uppföras
på dertill lämplig plats vid fattiggården,
Samt att nödig utredning anskaffas, och
skulle detta underställas Kommunalstämman
till afgörande, som nämden icke eger nå-
gra disponibla medel till den kostnad,som
kan ifrågakomma, skulle anhållan göras
hos Kommunalstämman att för ändamålet
om så erfordrades ett lån på högst /2000/
Tvåtusen kronor måtte i någon bank in-
rättning för tillfället få upptagas ,samt att detsam-
ma måtte uppföras i utgiftsstaten nästkomman-
de höst att i sin helhet inbetalas,samt ut-
debiteras och uppbäras vid Kommunala
uppbörderna 1895. samt inlösas då sista uppbör-
den blifvit hållen nyssnämde år åt ordföranden
uppdrogs att efterhöra med Doktor E. W.Pallin
i Eskilstuna, om han ville åtaga sig att
blifva besigtningsman, samt hos Doktor
R.Alm i Eskilstuna göra förfrågan om det
möjligen kunde finnas någon lärling vid Lasa-
rettet,som mot någon ringa aflöning stode
till Komunens disposition;och vid inträf-
fad kolerasjukdom infunne sig vid
sjukstugan.

§2.
Bestämdes att afgiften för mjölkkörningen
för November mån skulle till ordföranden
betalas med Två /2/kronor.

§3.
Delgafs nämden Kongl.Majts. utslag i
målet med Norrköpings stad och Kloster
angående ersättning till sinnessjuke Anders
Petter Jansson.

§4.
Den i föregående protokoll i § 5. bestämda
procent till hjonen upphäfdes och skulle
densamma tagas till behandling vid sista
sammanträdet i December.

§5.
åt ordföranden uppdrogs att inköpa 50 fam-
nar ved till fattiggården för nästkomman-
de år.

§6.
Att justera detta protokoll utsågs Herrar
J.J.Jonsson. Qvinnersta och Anders
Larsson Grönsta.

Som ofvan.
/Aug.Olsson/

Justeradt
/Anders Larsson/
/J J Jonssn/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 2 december 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105789.

Personrelationer