Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 oktober 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 oktober 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid komu-
nalnämden i kloster soc-
ken sammanträde i soc-
kenstugan den 14 Oktober 1899

Närvarande undertecknad ordf samt Herrar
ledamöter J Engström Aug Olsson A Hagberg
C F Lindkvist C Zakrison A Holmgren A Holm-
gren Axel Anderson E Olsson och A Ahlborg

§1
Alexanderson från Gustafslund företrädde med
begäran att komunen måtte bidraga till
underhåll åt en hos honom tjenande piga,
som enligt hans uppgift vore oförmögen att
sig sjelf försörja men afslogs hans begäran
af nämden, på den grund att ej bevisadt
vore att tjensteaftalet mellan Alexanderson
och förenämde piga upphördt

§2
Upplästes följande förslag till utgifts och
inkomststat för nästkommande år

{Utgifter}

{Räntor och amorteringar}

Till Jernvägslånet 926
Folkskollelärarnes Pensionsinrättning 1563.08
E Erikson Ånsöga 500-00- 2989,08

{Aflöningar}
Fjerdingsman 300
[MARG: 500]
Brandrotemästare 30 00
[MARG: 35]
Uppbördsman till Presterskapet 75 00
Sekreteraren 200 00
Porto och skrifmatriel 25 00
Presterskapets Jura Stole 75 00
Lön till tjenstefolket samt kost 1500 00
Legodagsverken 150 00
Utskylder 270 00
Underhållskostnad å inventarier 300,00
Underhåll af 45 hjon a 37 öre per dag 6,3,32 00
Fem barn på barnhusfonden 675 00
Understödstagare utom fattiggården 1,900 00
Hospitalsutgifter 550 00
20 famnar ved 200 00
Anonsering 100 00
Oförutsedda behof 2730 27 - 15,412,27
Summa Kr 18,401 35

{Inkomster}

Af Klosterström 1,017,25
Ränt å Jernvägsmedlen 17,126.89 856
Bränvinsmedel 500
Fattiggården 3,200
Barnhemskassans Räntemedel 600
35,965 Fyrk a 34 öre 12228,10
Kronor 18,401 35

§3
Beslöts att ingå till Nyköpings hospital med begäran
om blanketter till ansvarsedel för å Hospitalet in-
tagne pigan Katarina Karlsson från Röksta samt
att komunen erlägger kostnaden för hännes vård
från den dag hännes tjens upphörde eller 24 Oktober
till årets slut och skulle kostnaden utsökas
af den komun det åligger att om hänne taga
vård

§4
Som ledamoten W Anderson från sammanträ
det uteblifvit utan at supleant tillkallats
dömdes han att till komunens kassa böta 2 kronor

§5
Att justera detta protokoll utsågs Herrar J Engström
och Aug Olsson Qvinnersta

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeradt:
/Aug Olsson./
/Joh, Engström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 oktober 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105738.

Personrelationer