Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 oktober 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 oktober 1905

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämndens i Klosters
socken sammanträde i Soc-
kenstugan den 14 okt. 1905.

Närvarande undertecknad ordf. samt leda-
möterna Hilmer Engström, Aug. Pettersson
Herm. Vännerdahl, Aug. Karlsson, Alb. Jans-
son, Arvid Olsson, C. G. Sundkvist, Axel An-
dersson och C. A. Olsson, Hugelsta.

§1.
Att justera protokollet valdes Aug. Karlsson
och Herm. Vännerdahl.

§2.
Mina Palmkvist från Heleneborg i Klosters
socken företrädde och anhöll om understöd
för flickan Greta Sjögren, 4 år gammal. Fadern,
Ivar Sjögren, är ägare till gården Heleneborg,
men är stadd på längre utrikes resa och har
lämnat barnet utan vård. Det uppdrogs åt
ledamöterna Herm. Vännerdahl och Aug. Petters-
son att till nästa sammanträde göra under-
sökning om rätta förhållandet.

§3.
Karl Arvid Hedström från Odensala företräd-
de och anhöll om understöd. Han har för-
ut varit intagen å Bahlsta fattiggård och har
fortfarande hemortsrätt inom socken. enligt
läkarebetyg lider han af lungsot och är oförmö-
gen till strängt arbete. Nämdnden beslöt att
intaga honom på fattiggården, men skulle hans
hustru fortfarande bo i Eskilstuna och försörja
sig utan fattigunderstöd.

§4.
C. E. Holmgren från Emborg i Klosters
socken inlämnade en skrifvelse hvari
han upplyste om att hans hustru erhållit
ett arf af 300 kr. samt att han erhållit 500 kr.
som lån af sin syster och dessutom erhållit
egnahemslån, för hvilka medel han tänkte
köpa sig eget hem. Han har under flera år
erhållit fattigunderstöd från kommun
och är således i skuld till densamma, men an-
höll nu att denna skuld måtte, efterskänkas
honom, samt att erhålla protokollsutdrag öfver
Nämndens beslut. Kommunalnämnden beslöt
att bevilja hans begäran.

§5.
Föredrogs Stockholms fattigvårdsnämnds hos
Konungens Befallningshafvande gjorda an-
hållan om förpliktande för Kloster kommun
att ersätta dem för vård och underhåll
af ogifta Anna Maria Ulrika Nilssons son Kurt född 1904 3/3.
Af prästbetyget framgick att hon flyttade till
Stockholm i Juni månad i år, men har för-
ut varit skrifven och bosatt i Klosters soc-
ken sedan 1899. Enligt intyg från Polismyn-
digheten i Stockholm är hennes vistelseort där-
städes alldeles okänd och har hon lämnat barnet
utan vård. På den grund att modern äger hem-
ortsrätt i Klosters socken, och anhöriga för när-
varande saknas som kunna vårda barnet, be-
slöt Nämnden att godkänna krafvet. det uppdrogs
åt ordf. att göra sig underrättad om hvad barnets
underhåll kostar i månaden på det att Nämnden
sedan kan besluta om barnet skall hämtas
eller ej

§6.
Maria Lovisa Lundkvist. inlämnade en skrif-
velse däri hon anhöll om tillstånd, att i di-
versehandesbutiken vid Vallhalla n:o 13
i Klosters socken få till afhämtning försälja
Svagdricka. Nämnden afslog hennes fram-
ställning med anledning af, att nya maltskatt-
lagen träder i kraft den 1 Januari 1906 och får
hon då idka sådan försäljning, utan särskildt tillstånd.

§7.
Räkning från Pastor Sundström för upprättad
längd öfver från församlingen utflyttade till
riksdagsmannavalet innevarande år å 5 kr.
blef af Nämnden godkänd till betalning.

§8.
Företeddes en räkning af den 13 April i år från
Aug. Edenborg i E-tuna å kr. 6, 25 för ett par käng-
or uttagna af skolrådsledamoten Axel Ek, till
C. G. Anderssons barn vid Solberga. Beslöts
att godkänna räkningen och skulle medlen
dartill tagas ur hundskattekassan.

§9.
Ledamoten Herm. Vännerdahl meddelade,
att han måst utanordna 2par skodon till
änkan Anna Albertina Anderssons, från
Lindesnäs barn, Erik och Viktoria, 2 par till
änkan Augusta Lundbergs, från Löfhagen barn,
Konrad och Ivar samt 1 par till änkan Amanda
Erikssons, från Lindesnäs barn, Viktoria, hvil-
ka samtliga barn ej kunde bevista skolan, emedan
skodon saknades. Nämnden godkände åtgärden,
och skall medlen därtill tagas ur hundskattekas-
san.

§10.
Ledamoten Aug. Pettersson anmälde, att skräd-
daren C. A. Lundkvist från Löfhagen var i be-
hof af 2 par skodon till sina barn, som gå
i skolan. Det ansågs vara ömmande omstän-
digheter emedan Lundkvist har 9 st barn.
Likaledes anmälde Pettersson, att änkan Lo-
visa Andersson från Skogsängen var i behof
af ett par skodon åt sitt barn som går i sko-
lan och fick Pettersson i uppdrag att anskaffa
skodon och skall medlen därtill tagas ur
hundskattekassan.

§11.
Ledamoten Aug. Karlsson anmälde, att arbeta-
ren Jansson från Skogsberg var i behof af 2
par skodon till sina barn som gå i skolan och
uppdrogs åt Karlsson att anskaffa desamma
och skall medlen därtill tagas ur hundskatte-
kassan.

§12.
Ledamoten O. A. Neuman var vid sam-
manträdet frånvarande utan att anmäla för-
hinder eller att suppleant tillstädeskommit,
och beslöts att han skall böta 2 kronor till
kommunens kassa.

[MARG: {Bet}]

Som ofvan.
/A, Ahlborg,/

Justeradt
/Herm. Wennerdahl/
/L; A; Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 oktober 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105739.

Personrelationer