Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 september 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 september 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämndens i Kloster socken
Sammanträde i sockenstugan
den 12 September 1903.

Närvarande undertecknad ordf, samt ledamö-
terna A. Sahlin. Edv Olsson, H. Engström
A. Ahlborg., Ax. Andersson., C. Zakrisson
hade anmält laga förfall, Aug. Petters-
son. C G. Sundkvist. Aug. Carlsson. C. A.
Olsson.

§1.
Enk. Emma Lind med hemortsrätt här
i socken, men bosatt i Eskilstuna
Nygatan 41. beviljades af hundskattekas-
san till kläder åt sin dotter. Femton
(15) Kronor.

[MARG:{bet}]

§2.
fabriksarb. Axel. Holmström från Ekudden
Tunafors anhöll att Kommunen måtte
utfärda ansvarsförbindelse för honom
så att han kunde få intagas på
Hålahults sanatorium, nämnden beslöt
att en sådan skulle underskrifvas, äfven
så intyg om medellöshet, samt att
han ej åtnjöt understöd af allmän-
na medel.

§3.
Företrädde Carl. Joh. Eriksson från Esta
soldattorp och begärde understöd, på
grund af att han af sjukdom vore
oförmögen att försörja sig och sin
familj, han upplyste att han varit i
Wallby. socken i 20 år deribland haft
tjenst vid Solby. i 16 år. han afflyttade
hösten 1902 till Tumbo socken, han
begärde Tio Kronor, i understöd. hvilket
beviljades, men skulle Wallby Kommun.
der han egde hemortsrätt sökes för
dessa 10 kr. jemte allt det som vidare
kunde komma att behöfva utgifvas en
ligt 1§ fattigvårdsförordningen.

[MARG:{bet}]

§4.
Ordförande meddelade att han den 8 sist.
lidne Augusti till hustrun Anna
Johanna Ekman från Furuhäll 4.
som hade fyra minderåriga barn, måst
lemna henne ett understöd af Femton
Kronor. emedan hon enligt företett läka-
rebetyg, vare oförmögen att försörja
sig och sina barn, mannen hade
rymt till Amerika för ett år sedan, nämn-
den godkände detta åtgörande, men skulle
Fors socken eller annat vederbörande
samhälle der hon egde hemortsrätt
sökas för icke allenast dessa nu utgif-
na Femton Kronor; utan jemväl allt det
som vidare kunde komma att här
behöfva utgifvas enl. 1§ fattigvårdsför-
ordningen.

§5.
ledamoten i 1:sta distriktet Aug Petter-
son, anmälde att han undersökt för-
hållandet hos L. G. Eriksson. Sofieberg.
och befann han sig i mycket fattiga
omständigheter, nämnden beviljade derutaf
hans begäran, att hans understöd öka-
des till Femton Kronor i mån från den
1 Oktober.

§6.
Enk. E. M. Lundberg. och enk. Albertina
Andersson. Lindesnäs begärde hjelp. till sko-
don. distriktsledamöterna från Tunafors
förordade framställningen, såsom varan-
de af behofvet. det uppdrogs åt A. Sahlin
att anskaffa ett par åt hvardera och
skulle medlen utgå af hundskattekassan

§7.
Att justera dagens protokoll utsågs
Herrar. C. A. Olsson och A. Sahlin

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justerat
/A, Sahlin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 september 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105693.

Personrelationer