Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 oktober 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 oktober 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämndens i Kloster
socken sammanträde i
Sockenstugan den 10 Okto-
ber 1891.

Närvarande undertecknad ordförande
samt Herrar ledamöter P. Larsson,
O. Eriksson, J. J. Jonsson, And. Larsson
P. Söderqvist, C. Carlsson, O. Andersson,
samt i st. för friherre Leijonhufvud,
G Berglund; och Nils Jansson, supple-
angerna E. G. Engström Gustafslund. And.
Eriksson Qvinnersta; och P. E. Petter-
son Ärna.

§1.
Föredrogs Kjula sockens Kommunalnämnds
hos konungens Befallningshafvande gjor-
da anhållan att Kloster Socken måtte
blifva ålagd ersätta, ett tillfälligt under
stöd af 10 kronor, som de till en ar
betare Aug Olsson utgifvit, men som
enligt prestbetyg, visades, att mannen
icke vistats inom detta samhälle så
länge att hemortsrätt här vunnits, be
slöt nämnden bestrida krafvet, Ordföran
den hade uppsatt en skrifvelse till
förklaring; och antogs densamma af
nämnden.

§2
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
And. Larsson Grönsta och J. J. Jonsson
Qvinnersta.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Larsson/
/J, J, Jonasn/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 oktober 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105643.

Personrelationer