Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 oktober 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 oktober 1896

Anmärkning

Protokoll fördt vid kom-
munalnämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 10 Oktober 1896.

Närvarande undertecknad ordf. samt Herrar
ledamöter Joh. Engström, P. Larsson, G. W, Eriksson
Axel, Andersson. Aug. Eriksson, And. Eriksson
P. E. Pettersson, And. Larsson, Carl Zakrisson.

§1.
Upprättades följande utgifts och inkomster för
kommunen för nästkommande år.

{Utgifter.}
{Räntor och amoteringar:}
till Jernvägslånet 926.00.
till Folkskollärarnes pensioninrättning 1563.08.
till E. Eriksson. Ånsöga inteckning. 500.00. 2989.08.

{Aflöningar}
till fjerdingman. 150.00.
till brandrotmästare. 30.00.
till uppbördsman till presterskapet 75.00.
till sekreteraren. 200.00.
till porto och skrifmaterialer. 25.00.
till preterskapets Jura Stolé. 75.00.
till annonsering 100.00.
Transp. 655.00. - 2989.08.

{Transp.} 655.00. 2989.08.
till löner till tjenstfolket samt kost. 900.00.
till legodagsverken. 50.00.
till utskylder. 270.00.
till underhållskostnad å inventarier. 200.00.
till underhåll af 43 hjon à 37 öre pr. dag 5805.00.
till understödstagare utom fattiggården. 900.00.
till hospitalafgift. 730.00.
till afkortningar 200.00.
till barnhemmet 400.00.
till oförutsedda behof. 92.65. 10202.65.
S:ma Kronor. 13191.73.

{InKomster}
af Klosterström 1017.25.
af fattiggården 3200.00.
af ränta å jernvägsmedlen 17126,89. beräknat 4% 685,00
af bränvinsmedel. 450,00.
af 23756. fyrk. à 33 öre 7839.48.
S:ma Kronor. 13191.73.

§2.
Genomgicks mantalslängden för förslags uppgörande
på de personer, som böre befrias från erläggan-
de af mantalspenningar för år 1897.

§3.
Från Hemmansegaren Lars Joh. Andersson i Gultbrun
företeddes en räkning på fattighjonet C.
G. Sundberg; hvilken den 12 Augusti intogs
på fattiggården, utgörande fordran af 50 kro-
nor, hvilket utgjorde resterande hyra då
Sundberg, derifrån afflyttade, och anhöll An-
dersson att få denna skuld ersatt af Kommu-
nen, nämden afslog denna begäran, emedan
den icke ansåg Sig berättigad att utbetala
detta.

§4.
Carl Zakrisson som vid förra Sammanträ-
det fälldes att böta 2 Kronor upplyste nu
att han då haft laga förfall, hvarför näm-
den befriade honom från erläggande af dessa böter.

§.5.
Som ledamoten Wiktor Andersson från
sammanträdet uteblifvit utan att Suppleant
tillstädeskommit fälldes han att till Kom-
munens Kassa böta 2 Kronor.

§6.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Anders Eriksson Qvinnersta och Axel Andersson
Ånsöga.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt,
/Anders Eriksson/
/Axel Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 oktober 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105644.

Personrelationer