Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 maj 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 maj 1894

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen
utlyst Kommunalstämma med
Fors Socken i Sockenstugan den
7 Maj 1894.

§1
Kommunens enligt nya väglagen väghållningsskyldige hade till denna dag
blifvit kallade för att fatta beslut i anledning af
väckt förslag derom uti Kongl. Kammar Collegium
öfverklaga Konungens Befallningshafvandes i länet ut-
slag den 28 sistlidne Februari, angående en af vederbörli-
gen förordnad landtmätare företagen vägdelnings-
förrättning inom Vester Rekarne väghållningsdistrikt;
och beslöts att rättelse skulle sökas i vissa
delar af det gifna utslaget, hvarjemte Herr
Godsegaren S. Persson å Lagersberg utsågs att
uppsätta, underskrifva och till Kongl. Kammar
Collegium insända besvärsskrift.

Som ofvan
/A Svedin./

Samma dag uppläst och justeradt
/O, Eriksson/
/H. Persson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 13 Maj 1894 af
/J A, Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 maj 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105585.

Personrelationer