Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 juni 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 juni 1876

Anmärkning

Protokoll, hållet i allmän, lagligen utlyst
Kommunalstämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 6 Juni 1876.

{§ 1.]
Genom Nådig remiss af den 8 April hade Kommunalstämmans
yttrande infordrats öfver en af Eskilstuna Stadsfullmäktige
gjord underdånig ansökning att Eskilstuna Jernvägsstation med
område å Oxelösund- Flen- Westmanlands jernväg måtte förläg-
gas från Fors Socken, dit den nu hörer, till Eskilstuna Stad;
Och beslöt stämman efter öfverläggning afstyrka Nådigt bifall till
den gjorda ansökningen, hvarefter en i ämnet uppsatt till Kongl. Maj:t.
ställd skrift blef uppläst och godkänd samt af stämmans ledamö-
ter underskrifven.

{§ 2.} Såsom ombud för de vägbyggnädsskyldige inom Socknen att den 7
dennes inför Wester Rekarne HäradsRätt i Tingshuset i Eskilstuna kl. 12 på dagen
höras angående af styrelsen för Oxelösund- Flen- Westmanlands
jernvägsbolag gjord framställning att få omlägga en del af allmän-
na landsvägen öfver Gredby hemmans egor samt förläggande af
den gamla, för omläggning afsedda, vägsträcknigen, som ock indelning till
allmänt underhäll af det nya vägskiftet utsågs Herr Baron D.
Hermelin på Åsby.

Samma dag uppläst och godkändt.
/C; Bergstedt:/
/D. Hermelin/
/A. Svedin./
/P, G, Anderson/

Uppläst i Eskilstuna Klosters och Fors kyrka
den 11/6 1876 af /Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 juni 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105571.

Personrelationer